Kokkupuude keemiliste mõjuritega

Käesolevas direktiivis sätestatakse miinimumnõuded töötajate kaitseks töö käigus kemikaalidest tulenevate tervise ja ohutusega seotud riskide eest. Selles sätestatakse ohtlike ainete piirnormid ja ennetusmeetmed.

ÕIGUSAKT

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses).

KOKKUVÕTE

KOHALDAMISALA

Direktiiv 98/24/EÜ kehtib ohtlike kemikaalidega kokku puutuvate töötajate kohta, kui selle sätted on soodsamad võrreldes direktiiviga 2004/37/EÜ (töötajate kaitse kohta kantserogeenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest).

Raamdirektiivi 89/391/EMÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded töötajate kaitseks kemikaalidest tulenevate tervise ja ohutusega seotud riskide eest, kohaldatakse tervikuna, ilma et see piiraks käesolevas direktiivis sisalduvate rangemate või erisätete kohaldamist.

Pärast määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) kinnitamist tekkis vajadus viia 1998. aasta direktiiv ja veel neli õigusakti vastavusse kõnealuste uute sätetega. Muudatused kaasati direktiivi 2014/27/EL. Selles määratletakse ohtlikud kemikaalid ja teavitatakse kasutajaid nendega seotud riskidest, kasutades standardseid tähiseid ja sõnastust pakendi märgistusel ja ohutuskaartidel.

TÖÖANDJA KOHUSTUSED

Riski hindamine

Tööandjad peavad tegema kindlaks ohtlike kemikaalide olemasolu ning hindama nendega kaasneda võivaid tervise ja ohutusega seotud riske. Hindamine peab olema ajakohane.

Riskide ennetamine

Tööandjad peavad võtma vajalikud ennetusmeetmed riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks miinimumini. Nad peavad tagama ohtlike kemikaalide ohutu käitlemise, ladustamise ja veo ning selleks sobivad vahendid ja vähendama kokkupuute kestust. Kui võimalik, tuleb kemikaalid või protsessid asendada vähem ohtlikega.

Õigusakti kohaselt tuleb kehtestada soovituslikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.

Tegutsemine õnnetuste, vahejuhtumite ja eriolukordade puhul

Tööandjad peavad koostama tegevuskavad, et õnnetuse korral oleks võimalik võtta asjakohaseid meetmeid, sealhulgas teavitada asjaomaseid isikuid. Lisaks sellele peavad olemas olema esmaabivahendid ning tuleb korraldada regulaarseid tööohutusõppusi.

Töötajate teavitamine ja koolitamine

Tööandjad peavad töötajatele edastama riskihindamise tulemused, teabe ohtlike keemiliste ainete kohta tööruumides ja asjakohased ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas. Samuti peavad nad võimaldama koolitust ja jagama teavet sobivate ettevaatusabinõude kohta.

MUUD SÄTTED

Keelud

Direktiiviga keelatakse teatavate kemikaalide valmistamine, tootmine ja kasutamine. Need on sätestatud III lisas. Teatavatel asjaoludel, näiteks teadusuuringu ja katsetamise otstarbel, on lubatud erandid. Sellistel juhtudel peavad tööandjad esitama asutustele teabe kasutatavate koguste ja kõnealuste töötajate tõenäolise arvu kohta.

Tervisekontroll

ELi liikmesriigid peavad korraldama asjakohase tervisekontrolli töötajatele, kelle tervis võib olla ohus. Nõutav on individuaalne toimik tervise ja ohtlike mõjuritega kokkupuute kohta.

Lõppsätted

ELi liikmesriigid esitavad komisjonile iga viie aasta järel aruande mitmesuguste meetmete rakendamise kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ

25.5.1998

5.5.2001

EÜT L 131, 5.5.1998

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007

Direktiiv 2014/27/EL

25.3.2014

1.6.2015

ELT L 65, 5.3.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 183, 29.6.1989).

Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 245, 26.8.1992).

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (Euroopa Ühenduste Teataja L 348, 28.11.1992).

Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl (Euroopa Ühenduste Teataja L 216, 20.8.1994).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (Euroopa Liidu Teataja L 158, 30.4.2004).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (Euroopa Liidu Teataja L 353, 31.12.2008).

Viimati muudetud: 05.05.2014