Raviteenused laevadel

Laevad kujutavad töökeskkonda, kus geograafilise isoleerituse tõttu tuleb laevatöötajate ohutuse ja tervishoiu tagamisele pöörata erilist tähelepanu. Laevadel peaks olema piisav varu meditsiinitarbeid, mida kontrollitakse korrapäraselt, et tagada merel vajalikud raviteenused.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

KOKKUVÕTE

Laevad kujutavad töökeskkonda, kus geograafilise isoleerituse tõttu tuleb laevatöötajate ohutuse ja tervishoiu tagamisele pöörata erilist tähelepanu. Laevadel peaks olema piisav varu meditsiinitarbeid, mida kontrollitakse korrapäraselt, et tagada merel vajalikud raviteenused.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tagada ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete täitmine, et laevadel oleksid saadaval paremad raviteenused.

PÕHIPUNKTID

Iga ELi riik peab tagama, et selle riigi registrisse kantud või selle riigi lipu all sõitvatel laevadel oleks piisav varu meditsiinitarbeid. Nõuded olenevad laeva kategooriast ning üksikasjad on loetletud direktiivi lisades. Lisaks kehtivad alljärgnevad nõuded.

Igal ohtlikke aineid transportival laeval peavad olema pardal asjakohased antidoodid. Parvlaevadel, mis oma tegevustingimuste tõttu ei tea alati ette transporditavate ohtlike ainete laadi, peab olema muu hulgas vähemalt minimaalne valik (kirjeldatud II lisas) antidoote. Pardal hoitavate antidootide kohta tuleb koostada kontrollakt.

Meditsiinitarvete olemasolu eest vastutab omanik. Meditsiinitarvete haldamise eest vastutab laeva kapten või kapteni volitatud pädev töötaja. Neid tuleb hoida heas korras ja nende varu tuleb süstemaatiliselt omaniku kulul täiendada või asendada.

Meditsiinitarvetele peab olema lisatud kasutusjuhend, muu hulgas teave antidootide kasutamise kohta.

Mereharidus peab hõlmama põhiväljaõpet meetmete kohta, mida tuleb viivitamata rakendada õnnetusjuhtumi puhul või tõsises meditsiinilises ohuolukorras. Kapten või meditsiinitarvete eest vastutav volitatud isik peab iga viie aasta järel saama eriväljaõppe.

Tuleb määrata keskused, kes annavad töötajatele tasuta meditsiinialast nõu raadio teel; osa sellistes keskustes töötavatest arstidest peavad olema saanud eriväljaõppe meditsiiniteenuste osutamise kohta laeval.

ELi riigid peavad tagama meditsiinitarvete direktiivile vastavuse iga-aastase kontrollimise.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 10. aprillil 1992.

TAUST

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu

Komisjoni teatis Suunised laevadel viibivate meremeeste, reisijate ja muude isikute tervise kaitse, repatrieerimise ja reisikorralduste kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 92/29/EMÜ

10.4.1994

31.12.1994

EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19-36

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

-

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1-53

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21-24

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

-

ELT L 311, 21.11.2008, lk 1-54

Direktiivi 92/29/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 08.05.2020