Kalalaevad – töötajate ohutus ja tervishoid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 93/103/EÜ – kalalaevade pardal kohaldatavad tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles kirjeldatakse meetmeid ja kohustusi, mille eesmärk on parandada tööohutust ja -tervishoidu kalalaevade pardal.

PÕHIPUNKTID

Kalalaevade omanikud peavad tagama, et laevade kasutamine ei kahjusta töötajate ohutust ja tervist, arvestades prognoositavaid ilmastikuolusid. Direktiivis 89/391/EMÜ sätestatud tingimuste kohaselt peavad nad ühtlasi võtma arvesse ohte, mis ähvardavad ülejäänud töötajaid, kui nende töökaaslased lahkuvad ohtlikele olukordadele reageerimiseks tööpostilt.

Uued kalalaevad ja olemasolevate laevade ulatuslikud remonttööd ning muudatused pidid vastama ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuetele hiljemalt 23. novembriks 1995, samas kui olemasolevatel laevadel oli nõuete täitmiseks aega veel seitse aastat.

Kõigist juhtumitest merel, mis mõjutavad laeva pardal olevate töötajate ohutust ja tervist, tuleb teatada asjaomastele asutustele ning samuti tuleb need märkida laeva logiraamatusse.

ELi riigid peavad tagama, et vastavaid volitusi omavad asutused kontrolliksid korrapäraselt laevu direktiivi täitmise osas.

Omanike kohustused

Omanikud peavad tagama, et laevad, nende inventar ja seadmed oleks puhtad ja heas korras, ning järgima direktiivi lisades loetletud üksikasjalikke nõudeid järgmistes valdkondades:

Laeva pardal tuleb hoida piisavat ja sobivat avariivarustust.

Koolitus ja konsulteerimine

Töötajaid tuleb teavitada kõikidest tööohutuse ja -tervishoiu meetmetest ning samuti peaksid nad läbima nõuetekohase väljaõppe eelkõige õnnetuste ärahoidmise ja päästevahendite kasutamise alal. Kõigile isikutele, kes võiksid vajaduse korral laeva juhtida, tuleb tagada täiendav väljaõpe, mis hõlmab kutsehaiguste ja tööõnnetuste vältimist, laeva püstuvuse ja hoolduse tagamist kõikides tõenäolistes töötingimustes ning raadionavigatsiooni ja raadiosidet.

Kooskõlas direktiiviga 89/391/EMÜ tuleb töötajate või nende esindajatega konsulteerida tööohutuse ja -tervishoiu meetmetega seotud küsimustes. Esindajatele tuleb anda võimalus kõnealuse tegevuse läbiviimiseks, sealhulgas vaba aega töötasus kaotamata, ning neid ei tohi seoses sellega karistada. Samuti peab neil olema võimalus esitada oma märkused kontrollkäikude ajal töötajate osalemise tingimuste kohaselt, mis on sätestatud direktiivis 89/391/EMÜ.

Rakendamine

ELi riigid peavad esitama Euroopa Komisjonile iga viie aasta järel aruande direktiivi tegeliku rakendamise kohta, osutades tööandjate ja töötajate arvamusele.

Komisjoni 2009. aasta aruandes hinnatakse käesoleva direktiivi ja 1992. aasta direktiivi (ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel) rakendamist tegelikkuses.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 2. jaanuarist 1994. ELi riigid pidid selle oma riiklikesse õigusaktidesse üle võtma 23. novembriks 1995.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 23. novembri 1993. aasta direktiiv 93/103/EÜ kalalaevade pardal kohaldatavate tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta (kolmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 307, 13.12.1993, lk 1–17)

Direktiivi 93/103/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel (EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19–36)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele direktiivi 93/103/EÜ (kalalaevade pardal kohaldatavate tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete kohta) ja direktiivi 92/29/EMÜ (ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel) praktilise rakendamise kohta (KOM(2009) 599 (lõplik), 29.10.2009)

Viimati muudetud: 18.08.2016