Maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutus ja tervisekaitse

KOKKUVÕTE:

Nõukogu direktiiv 92/104/EMÜ – maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutus ja tervisekaitse

KOKKUVÕTE

MIS ON KÄESOLEVA DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse miinimumnõuded maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervise kaitseks.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv hõlmab maa peal ja maa all maavarasid kaevandavaid tööstusi, sh geoloogilisi uuringuid ja kaevandatud materjalide valmistamist müügiks. See ei hõlma kaevandatud materjalide edasist töötlemist.

Töötajate ohutuse ja tervise kaitseks tagavad tööandjad järgmist:

töökohad on projekteeritud ja korraldatud selliselt, et töötajad saavad oma tööd teha ilma enda ega teiste töötajate ohutust ja tervist ohtu seadmata;

alati tuleb tagada vastutava isiku järelevalve;

konkreetse riskiga seotud töö usaldatakse ainult pädevale personalile ning tehakse juhtnööre järgides;

kõik ohutusjuhendid on kõigile asjaomastele töötajatele arusaadavad;

esmaabivahendid on kättesaadavad;

ohutusõppused toimuvad regulaarselt.

Kõigi ohutuse ja tervisega seotud meetmete rakendamise eest vastutav tööandja peab koostama ohutust ja tervist käsitleva dokumendi, mis näitab, et ohtudele, millega töötajad kokku puutuvad, on antud hinnang ja töökoht on ohutu. Kui töökohas on ka teiste ettevõtete töötajaid, tuleb dokumendis sätestada koordineerimise eesmärgid ja kord nende elluviimiseks.

Tööandja peab samuti

teatama viivitamata pädevale asutusele tõsistest tööõnnetustest ja tõsise ohuga seotud olukordadest;

võtma meetmeid, et ennetada, avastada ja võidelda tulekahjude ning plahvatusohtliku või muu tervistkahjustava keskkonna esinemise vastu;

tagama ohu korral kättesaadavad pääste- ja evakuatsioonivahendid;

tagama hoiatus- ja muude sidesüsteemide olemasolu, et võimaldada abi-, evakuatsiooni- ja päästetoiminguid;

teavitama töötajaid meetmetest, mis võetakse seoses tervise ja ohutusega töökohas;

tagama töötajate korrapärase tervisekontrolli vastavalt nende tegevusele;

tagama töötajatega konsulteerimise ja nende osalemise ohutuse ja tervisega seotud küsimustes.

Üksikasjalikud nõuded on sätestatud direktiivi lisades.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

See jõustus 7. detsembril 1992.

TAUST

Tööohutus ja -tervishoid – tegevusalad Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Nõukogu 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/104/EMÜ maa peal ja maa all maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta (kaheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 92/104/EMÜ

7.12.1992

7.12.1994

EÜT L 404, 31.12.1992, lk 10–25

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21–24

Viimati muudetud: 15.10.2015