Ajutised ja liikuvad ehitustööplatsid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/57/EMÜ – tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuded ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Direktiivi kohaldatakse ajutiste või liikuvate ehitustööplatside* suhtes kõigis avaliku ja erasektori tegevusvaldkondades, sealhulgas tööstus-, põllumajandus-, kaubandus-, haldus-, teenindus-, haridus-, kultuuri- ja vaba aja sektorites.

Seda ei kohaldata puurimise ja kaevandamise suhtes kaevandustööstuses.

Ohutuse ja tervisekaitse kava

Klient* või projektijuht* määrab

Projekti ettevalmistamine

Klient või projektijuht kohaldab direktiivi 89/391/EMÜ üldisi ennetuspõhimõtteid ja ohutusplaani:

Koordinaatorid

Projektide rakendamine

Rakendamise ajal koordinaatorid

Klientide, projektijuhtide ja tööandjate vastutus

Isegi kui koordinaator on määratud, ei vabasta see klienti ega projektijuhti ohutuse ja tervishoiuga seotud vastutusest:

Töötajate teavitamine, nõustamine ja osalemine

Vastavalt direktiivile 89/391/EMÜ tuleb töötajaid ja/või nende esindajaid

Direktiivi muutmine

Direktiiviga 2007/30/EÜ lihtsustati Euroopa Komisjonile esitatavate direktiivi 89/391/EMÜ ja selle üksikdirektiivide rakendamisaruannete nõudeid. Nüüd peavad ELi riigid esitama ühtse aruande kõigi nende direktiivide rakendamise kohta iga viie aasta järel.

Uuring direktiivi rakendamise kohta avaldati 2017. aastal.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 17. juulist 1992 ning see pidi ELi riikides jõustuma 31. detsembriks 1993.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ajutised või liikuvad ehitustööplatsid: mis tahes ehitustööplats, kus toimuvad ehitus- või tsiviilehitustööd; selliste tööde mittetäielik nimekiri on toodud I lisas.
Klient: füüsiline või juriidiline isik, kelle jaoks projekt teostatakse.
Projektijuht: füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab projekti ja/või projekti täitmise ja/või täitmise järelevalve eest ja tegutseb kliendi nimel.
Füüsilisest isikust ettevõtjad: muu kui töötaja või tööandja, kelle ametialane tegevus aitab kaasa projekti teostamisele.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EMÜ tööohutuse ja -tervishoiu miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel (kaheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 245, 26.8.1992, lk 6–22)

Direktiivi 92/57/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 26.11.2018