Tööohutus. Raskuste käsitsi teisaldamine

Direktiivi eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) töötajate kaitse raskuste käsitsi teisaldamisega* kaasnevate seljavigastuse ohu eest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

KOKKUVÕTE

Direktiivi eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) töötajate kaitse raskuste käsitsi teisaldamisega* kaasnevate seljavigastuse ohu eest.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse tervishoiu ja ohutuse nõuded raskuste käsitsi teisaldamisele, kui sellega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht.

PÕHIPUNKTID

Tööandja peab tegema kõik, mis võimalik, et vältida vajadust raskusi käsitsi teisaldada.

Kui raskuste käsitsi teisaldamist ei ole võimalik vältida, peab tööandja võtma asjakohased korralduslikud meetmed või varustama töötajad ohtu vähendavate vahenditega järgmiselt:

Seljavigastuse ohtu võib esineda, kui raskus on:

Füüsilise pingutusega võib kaasneda vigastuse oht, kui:

Töökeskkond võib suurendada ohtu, kui:

Tegevusega võib kaasneda oht, kui:

Töötaja võib olla ohus, kui:

PÕHIMÕISTED

* Raskuste käsitsi teisaldamine - käesolevas direktiivis tähendab see raskuste vedu või toestamist, sealhulgas raskuste tõstmist, mahapanemist, lükkamist, vedamist, kandmist või liigutamist, millega kaasneb eelkõige seljavigastuse oht.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 12. juunil 1990.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 90/269/EMÜ

12.6.1990

31.12.1992

EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9-13

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21-24

Viimati muudetud: 24.09.2015