Isikukaitsevahendite kasutamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/656/EMÜ – töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse miinimumnõuded isikukaitsevahendite* hindamise, valiku ja õige kasutamise kohta tööl. Esikohal peavad olema ühised ohutusmeetmed.

PÕHIPUNKTID

Tööandjate kohustused

Isikukaitsevahendi kavandamine ja tootmine peab vastama ELi eeskirjadele, mis käsitlevad töötervishoidu ja -ohutust (vt määrus (EL) 2016/425 – Kasutajatele ohutute isikukaitsevahendite tagamine), ja käesolevas direktiivis sätestatud tingimustele. Tööandja peab andma asjakohase isikukaitsevahendi töötajale kasutamiseks tasuta ja tagama, et see on heas töökorras ja hügieeniline.

Isikukaitsevahendite hindamine

Tööandja peab enne isikukaitsevahendi valimist hindama, mil määral see vastab direktiivis sätestatud tingimustele. Hindamise käigus tuleb analüüsida ohutegureid, mille mõju pole muul viisil võimalik vältida, ning määratleda omadused, mis isikukaitsevahendil peavad olema, ja neid võrrelda.

Kasutuseeskirjad

ELi riigid peavad kehtestama isikukaitsevahendite kasutamise üldeeskirjad ja/või eeskirjad, millistel juhtudel tööandja peab tagama isikukaitsevahendi. Eelnevalt peab konsulteerima tööandjate ja töötajate organisatsioonidega. Direktiivi lisades on esitatud teave nende eeskirjade koostamise kohta:

Töötajate teavitamine, nõustamine ja osalemine

Töötajaid peab teavitama kõikidest võetavatest meetmetest. Töötajate nõustamine ja nende osalemine peab toimuma käesoleva direktiiviga seotud küsimustes.

Vastavalt direktiivile 89/391/EMÜ peab lisadesse tehtavad tehnilised muudatused võtma vastu Euroopa Komisjon, mida abistab ELi riikide esindajatest koosnev komitee.

Hindamisaruanne

Hinnang direktiivi praktilise rakendamise kohta avaldati 2017. aastal.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. detsembrist 1989 ning see pidi ELi riikides jõustuma 31. detsembriks 1992.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Isikukaitsevahend – vahend, mis on projekteeritud ja toodetud inimesele kandmiseks või hoidmiseks, et see kaitseks teda ühe või mitme tema tervist või turvalisust ähvardava ohu eest. Määratlus ei hõlma mitmeid vahendeid, näiteks hädaabi- ja päästeteenistuste kasutatavat varustust, enesekaitse- või tõrjevahendeid. Isikukaitsevahendeid kasutatakse juhul, kui olemasolevat ohtu ei suudeta tehniliste ühiskaitsevahenditega või töökorraldusprotseduuridega piisavalt vähendada.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EMÜ töötajate isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 393, 30.12.1989, lk 18–28)

Direktiivi 89/656/EMÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 26.11.2018