Töötajate tervishoid ja tööohutus. Üldised eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavad meetmete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga nähakse ette töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavad meetmed. Selles sätestatakse tööandjate* ja töötajate* kohustused tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemissageduse vähendamiseks.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse nii avaliku kui ka erasektori kõikide tegevusvaldkondade suhtes (tööstus, põllumajandus, kaubandus, haldus, teenindus, haridus, kultuur, vaba aeg jne).

Selles sätestatakse järgmised tööandjate kohustused.

Muud põhipunktid

PÕHIMÕISTED

* Töötaja – isik, kelle tööandja on tööle võtnud, sealhulgas praktikandid, välja arvatud koduabilised.

* Tööandja – füüsiline või juriidiline isik, kes on töötajaga töösuhtes ja kes vastutab ettevõtte ja/või asutuse eest.

TAUST

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/391/EMÜ

19.6.1989

31.12.1992

EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21–24

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54

Direktiivi 89/391/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 08.05.2020