Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2062/94 – ELi Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, et anda tehnilist, teaduslikku ja majandusalast teavet ELi asutustele ja riikidele ning selles valdkonnas tegutsevatele osapooltele.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Agentuuri ülesanded on järgmised:

Struktuur

Strateegia

Agentuur koostab iga-aastaseid programmidokumente, mis põhinevad kuueaastasel ettevõttestrateegial. Strateegias ajavahemikuks 2014–2020 on kuus prioriteetset valdkonda. See keskendub võrgustike moodustamisele ning on kooskõlas ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikuga 2014–2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 9. septembrist 1994.

TAUST

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1–7)

Määruse (EÜ) nr 2062/94 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014-2020 (COM(2014) 332 final, 6.6.2014)

Viimati muudetud: 05.12.2016