Kvaliteetse kutsehariduse ja -koolituse tagamine

Euroopa kvaliteedi võrdlusraamistik on üks paljudest Euroopa algatustest, mis ergutavad tööjõu liikumist. See aitab riikidel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide arengut.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (ELT C 155, 8.7.2009, lk 1-10).

KOKKUVÕTE

Euroopa kvaliteedi võrdlusraamistik on üks paljudest Euroopa algatustest, mis ergutavad tööjõu liikumist. See aitab riikidel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide arengut.

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Käesoleva soovitusega luuakse Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik. See on Euroopa ühise võrdlusraamistikuga vahendite pakett. Riiklikud ametiasutused saavad vabatahtlikult kasutada selle aspekte, mis on nende hinnangul kõige asjakohasemad, et parandada ja edasi arendada, juhtida ja hinnata oma kutsehariduse ja -koolituse süsteeme.

PÕHIPUNKTID

2014. aasta mais tõdesid ELi riikide valitsused haridus- ja koolitussüsteemides kvaliteedi parandamise arendamisel tehtud edusamme ning leppisid kokku vajaduses seda edasi arendada.

TAUST

Kõnealune soovitus peaks aitama kutsehariduse ja -koolituse süsteeme ajakohastada ning tagada, et inimesed ei jääks kvalifikatsioonita. Samuti loodetakse sellega parandada hariduse, koolituse ja töökoha omavahelist seotust.

Lisateave

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovituse (Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas) rakendamise kohta (COM(2014) 30 (final), 28.1.2014).

Nõukogu 20. mai 2014. aasta järeldused, milles käsitletakse kvaliteedi tagamist hariduse ja koolituse toetamiseks (ELT C 183, 14.6.2014, lk 30-35).

Viimati muudetud: 30.07.2015