Elukestva õppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik

KOKKUVÕTE:

soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas

KOKKUVÕTE

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse ühine süsteem, mida tuntakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku nime all, et aidata ELi riikidel ning nende haridusasutustel, tööandjatel ja üksisikutel võrrelda kvalifikatsiooni ELi haridus- ja koolitussüsteemis. See on oluline meede Euroopa tööturu arendamisel.

PÕHIPUNKTID

TAUST

1999. aasta Bologna deklaratsioon pani aluse hariduse liikuvusele ja läbipaistvusele ELis. Vahepeal tõi Bologna protsess ELi lähemale võrreldavale, ühilduvale ja sidusale kõrgharidussüsteemile ning see tingis vajaduse samasuguste meetmete järele ka kutsehariduse vallas.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprill 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (ELT C 111, 6.5.2008, lk 1–7)

Viimati muudetud: 12.01.2016