Eurydice - Euroopa haridussüsteemide ja -poliitikate teabevõrgustik

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu ja haridusministrite resolutsioon Eurydice’i haridusteabe võrgustiku kohta.

MIS ON RESOLUTSIOONI EESMÄRK?

Selle eesmärk on tugevdada ja arendada Eurydice’i võrgustikku, mis pakub teavet liikmesriikide ja Euroopa haridusstruktuuride, -süsteemide ja arengu kohta.

PÕHIPUNKTID

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu ja nõukogu juures kogunenud haridusministrite 6. detsembri 1990. aasta resolutsioon, mis käsitleb Eurydice'i haridusteabe võrgustikku Euroopa Ühenduses (EÜT C 329, 31.12.1990, lk 23-24)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 50–73)

Viimati muudetud: 11.07.2016