Õpilaste, koolitatavate, noorte vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvus

 

KOKKUVÕTE:

soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Tuginedes 2000. aastal Lissabonis toimunud Euroopa Ülemkogule, on käesoleva soovituse eesmärk toetada vaba liikumist hariduse ja koolituse valdkonnas. Selles kutsutakse Euroopa Liidu (EL) riike üles võtma vajalikke meetmeid selleks, et ergutada õpilaste, õpetajate ja koolitajate liikuvust ELi piires.

PÕHIPUNKTID

Soovituses nõutakse ELi riikidelt õiguslike, haldusalaste, keeleliste ja kultuuriliste takistuste kõrvaldamist inimeste jaoks, kes

mõnes teises ELi riigis.

Välja toodud probleemid, eesmärgid ja soovitused on muu hulgas järgmised:

Meetmed, mis mõjutavad eelkõige õpilasi ja koolitust saavaid isikuid:

Noori vabatahtlikke mõjutavad meetmed:

Õpetajaid ja koolitajaid mõjutavad meetmed:

ELi riikidel palutakse koostada iga kahe aasta tagant aruanne nende soovituste elluviimiseks võetud meetmete kohta.

TAUST

Nimetatud soovitusi rakendati algselt sellistes ELi programmides nagu Socrates (haridus), Leonardo da Vinci (kutseõpe) ja „Aktiivsed noored”, mis on praeguseks kõik koondatud programmi „Erasmus+” alla, ning need täiendavad ET 2020 strateegilise raamistiku meetmeid hariduse, koolituse ja elukestva õppe valdkonnas.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õpilaste, koolitust saavate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduse piires (EÜT L 215, 9.8.2001, lk 30–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitus, mis käsitleb juhtalgatust „Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (ELT C 199, 7.7.2011, lk 1–5)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. „Noorte liikuvus”. Algatus noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (KOM(2010) 477 (lõplik), 15.9.2010)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (ELT C 155, 8.7.2009, lk 11–18)

Nõukogu ja nõukogus 15. novembril 2007. aastal kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused õpetajahariduse kvaliteedi parandamise kohta (ELT C 300, 12.12.2007, lk 6–9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta otsus nr 2241/2004/EÜ kvalifikatsioonide ja pädevuste läbipaistvuse ühtse ühenduse raamistiku kohta (Europass) (ELT L 390, 31.12.2004, lk 6–20)

Viimati muudetud: 19.12.2016