Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus on ligikaudu 75 miljonil inimesel madal või puuduv kvalifikatsioon. Selliste inimeste hulgas on töötusmäär kolm korda kõrgem kui kõrge kvalifikatsiooniga inimeste hulgas.

Et aidata neil kutseoskusi omandada ja tööd leida, lõi EL asutuse, mis toetab kutseharidus- ja -koolituspoliitika arendamist ja rakendamist ELi riikides.

MIS ON SELLE DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga loodud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse Cedefop eesmärk on abistada teadusliku ja tehnilise tegevuse kaudu Euroopa Komisjoni kutsehariduse ja -koolituse (KHK) edendamisel ning ühtse KHK poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Cedefop teeb tihedat koostööd komisjoniga, ELi riikidega, tööandjatega ja ametiühingutega ning KHKga tegelevate teadlaste ja professionaalidega. Arenduskeskus pakub neile uusimat teavet KHK valdkonnas toimuva kohta ja võimalusi osaleda poliitika kujundamises.

PÕHIPUNKTID

Cedefopi peamised ülesanded on järgmised:

Tegevus

Neli põhisuunda

Võrgustikud

Cedefop teeb koostööd peamiselt kahe võrgustikuga.

TAUST

Cedefop on üks ELi detsentraliseeritud asutustest. 1975. aastal asutatud asutus kolis 1995. aastal Berliinist Thessaloníkisse.

2015. aastaks oli Cedefop Euroopa KHKsse panustanud juba 40 aastat, sellest 20 aastat Kreekas.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 337/75

16.2.1975

-

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1-4

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 1946/93

26.7.1993

-

EÜT L 181, 23.7.1993, lk 11 ja 12

Määrus (EÜ) nr 1131/94

1.9.1994

-

EÜT L 127, 19.5.1994, lk 1

Määrus (EÜ) nr 251/95

1.3.1995

-

EÜT L 30, 9.2.1995, lk 1 ja 2

Määrus (EÜ) nr 354/95

1.1.1995

-

EÜT L 41, 23.2.1995, lk 1

Määrus (EÜ) nr 1655/2003

1.10.2003

-

ELT L 245, 29.9.2003, lk 41-43

Määrus (EÜ) nr 2051/2004

21.12.2004

-

ELT L 355, 1.12.2004, lk 1-3

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse välishindamise kohta (KOM(2008) 356 (lõplik), 13.6.2008)

Viimati muudetud: 30.09.2015