Autoveod – ELi eeskirjad elukutseliste sõidukijuhtide tööaja korralduse kohta

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse sõidukijuhtide tööaja korralduse miinimumnõuded. Need täiendavad määrust (EÜ) nr 561/2006, millega kehtestatakse sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja ühiseeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat direktiivi kohaldatakse ELi riigis asuvate ettevõtjate teenistuses olevate „ringi liikuvate töötajate“ suhtes. Selle reguleerimisalasse on kaasatud ka FIEna tegutsevad sõidukijuhid.

„Tööaja“ hulka kuulub:

Maksimaalne iganädalane tööaeg on kuni 48 tundi, kuid seda võib pikendada 60 tunnini, kui nelja kuu keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.

Sõidukijuhid ei tohi töötada ilma vaheajata kauem kui kuus tundi. Kui sõidukijuht töötab kuus kuni üheksa tundi päevas, peab vaheaeg kestma vähemalt 30 minutit.

See säte kehtestatakse lisaks määrusega (EÜ) nr 561/2006 ettenähtud maksimaalsele 4,5-tunnisele sõiduajale ilma vahe- või puhkeajata.

Käesoleva direktiiviga ei muudeta määruse (EÜ) 561/2006 puhkeaja eeskirju. Sõidukijuhid on kohustatud kasutama igapäevaseid ja -nädalasi puhkeperioode.

Öötöö puhul ei tohi tööaeg ületada kümmet tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta.

Komisjoni 2014. aasta aruandes analüüsitakse kõnealuse direktiivi ja määruse rakendamist aastatel 2011–2012. Selles täheldatakse teatavat paranemist nende õigusaktide jõustamises ja rakendamises. Siiski nenditakse, et kuna ELi riikide aruanded ei ole täielikud ja neis esineb vasturääkivusi, ei ole võimalik põhjalikult analüüsida mõju sõidukijuhtide tervisele ja ohutusele või liiklusohutusele. Euroopa Komisjon kinnitab, et alustab autovedudealaste sotsiaalõigusnormide toimimise põhjalikku hindamist.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 23. märtsist 2002. See tuli ELi riikides seadusena vastu võtta 23. märtsiks 2005.

TAUST

Euroopa Parlament lükkas tagasi komisjoni 2008. aastal esitatud ettepaneku muuta direktiivi, et jätta FIEna tegutsevad sõidukijuhid selle reguleerimisalast välja ja tõhustada selle jõustamist. Direktiiv hõlmas algselt ainult ringi liikuvaid töötajaid, kes on veoettevõtjate teenistuses. Alates 2009. aasta märtsist kohaldatakse seda kõigi määruse reguleerimisalasse kaasatud sõidukijuhtide sõidu-, vahe- ja puhkeajale.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.3.2002, lk 35–39)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja direktiivi 2002/15/EÜ (autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) rakendamise kohta aastatel 2011–2012 (komisjoni 27. aruanne autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide rakendamise kohta) (COM(2014) 709 (final), 21.11.2014)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1–14)

Määruse (EÜ) nr 561/2006 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 20.08.2020