Töötajate teavitamine nende töötingimustest

Euroopa Liidus kehtib üldine nõue, et igale töötajale tuleb anda dokument, mis sisaldab teavet tema töölepingu või töösuhte oluliste üksikasjade kohta.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 14. oktoobri 1991. aasta direktiiv 91/533/EMÜ tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus kehtib üldine nõue, et igale töötajale tuleb anda dokument, mis sisaldab teavet tema töölepingu või töösuhte oluliste üksikasjade kohta.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga tagatakse, et tööandja on kohustatud teavitama töötajat töölepingu või töösuhte olulistest aspektidest, mis hõlmavad järgmist:

Käesolevat direktiivi ei kohaldata töötajate suhtes, kelle töölepingu kestus ei ületa ühte kuud või kelle töönädal ei ületa kaheksat tundi.

PÕHIPUNKTID

Tööandja peab töötajale andma nõutavat teavet sisaldava dokumendi hiljemalt kahe kuu möödudes tema tööleasumisest.

Iga ELi riigi seadusandluses määratakse kindlaks, kas tööleping tuleb sõlmida ja millistel tingimustel. Seetõttu tuleb töötaja, lepingu ja töösuhte mõisted määratleda riiklikes õigusaktides.

Kui tööandja nõuab töötaja töötamist teises ELi riigis (st töötaja välislähetuse korral), tuleb talle anda asjaomast teavet sisaldav dokument enne ärasõitu. Selles dokumendis peab olema ka lisateavet näiteks palga maksmisel kasutatava vääringu ja välislähetuse kestuse kohta. Neid sätteid ei kohaldata juhul, kui välislähetuse kestus on üks kuu või alla ühe kuu.

Mis tahes tingimuste muudatuste korral peab tööandja andma töötajale kirjaliku dokumendi hiljemalt ühe kuu möödudes kõnealuse muudatuse jõustumisest.

Käesolev direktiiv ei piira ELi riikide eesõigust kohaldada või vastu võtta õigusnorme, mis on töötajate jaoks soodsamad.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

30. juunist 1993.

TAUST

Uute töövormide areng on suurendanud töösuhteliikide hulka. Käesolev direktiiv on mõeldud selleks, et tagada töötajatele parem kaitse ja vältida ebakindlust töösuhte tingimuste osas ning luua tööturul suurem selgus ja arusaadavus.

Lisateavet leiate töötingimuste teema individuaalsete töötingimuste alajaotusest Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 91/533/EMÜ

28.10.1991

30.6.1993

ELT L 288, 18.10.1991, lk 32-35

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 28. jaanuari 2014. aasta otsus 2014/51/EL, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189) (ELT L 32, 1.2.2014, lk 32).

Viimati muudetud: 23.07.2015