Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral

Direktiiviga tagatakse töötajatele palga maksmine tööandja maksejõuetuse korral. Sellega nähakse ette, et ELi riigid peavad looma garantiiasutused, ning sätestatakse piiriüleste tööandjate maksejõuetuse korral kohaldatavad menetlused.

KOKKUVÕTE

Direktiiviga kaitstakse töötajaid, kellel on tasumata palgaga seotud nõudeid maksejõuetuks muutunud tööandja vastu.

Maksejõuetuse väljakuulutamiseks esitatakse taotlus seoses õigusliku menetlusega, mille käigus tööandja kaotab täielikult või osaliselt oma vara käsutamise õiguse, määratakse likvideerija ning pädev õigusasutus on:

ELi riigid võivad erandina jätta välja teatavate töötajarühmade nõuded, kui muud tagatise liigid annavad neile samaväärse kaitse. ELi riigid võivad direktiivist tuleneva kaitse alt välja jätta füüsilise isiku poolt palgatud koduabilised ja kasumiosa eest töötavad kalurid.

Kui need erandid välja arvata, siis võivad direktiivist kasu saada kõik töötajad olenemata töösuhte või töölepingu kestusest. Seega kehtib see nii osalise tööajaga töötajate kui ka tähtajalise ja ajutise töölepinguga töötajate puhul.

Garantiiasutused

ELi riigid peavad looma garantiiasutused, mis tagavad töötajate nõuete väljamaksmise ja vajaduse korral lahkumistoetuse töösuhte lõpetamise korral. ELi riigid võivad kehtestada garantiiasutuse maksete ülemmäärad, mis peavad olema piisavalt kõrged, et aidata kaasa direktiivi sotsiaalse eesmärgi täitmisele.

Garantiiasutuse poolt hüvitise maksmise minimaalse aja arvutamisel tuleb võtta aluseks:

Tööandjad peavad osalema nende asutuste rahastamises, kui riigiasutused ei kata seda täies ulatuses.

Sotsiaalkindlustus

ELi riigid võivad sätestada, et maksegarantiid ei kohaldata:

Kui tööandja ei ole tasunud sotsiaalkindlustusskeemide kohaselt kohustuslikke sissemakseid, kuid need on töötasust maha arvatud, on töötajatel täielik õigus saada kindlustusasutustelt hüvitisi.

Töötajate huve seoses vanadushüvitistega, sealhulgas toitjakaotushüvitistega, kaitstakse vastavalt täiendavatele pensioniskeemidele. Kaitse kehtib ka töötajate suhtes, kes lahkusid ettevõttest enne maksejõuetuse tekkimist.

Riikidevahelised olukorrad

Kui maksejõuetu ettevõtja tegutses vähemalt kahes ELi riigis, vastutab töötajate nõuete maksmise eest selle ELi riigi asutus, kelle territooriumil nad tavaliselt töötasid.

Samamoodi määrab töötajate õiguste ulatuse seoses garantiiasutusega garantiiasutuse suhtes kohaldatav siseriiklik õigus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 17. novembril 2008.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/94/EÜ töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) (ELT L 283, 28.10.2008, lk 36–42)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles käsitletakse teatavate direktiivi 2008/94/EÜ (töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral) sätete rakendamist ja kohaldamist (KOM(2011) 84 (lõplik), 28.2.2011) – direktiiviga 2008/94/EÜ loodud töötajate turvavõrk on osutunud tõhusaks ja kasulikuks. Ajavahemikul 2008–2011 sai garantiiasutuste sekkumisest osa ligikaudu 3,4 miljonit töötajat, pidades eelkõige silmas ülemaailmset majanduskriisi.

Viimati muudetud: 11.12.2015