Töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide tõhusam jõustamine

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

Direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist

Direktiiv (EL) 2018/957, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

MIS ON DIREKTIIVIDE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 96/71/EÜ

Direktiiv 2014/67/EL

Kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamise takistamine, järelevalve ja karistamine

Parem juurdepääs teabele

Suurem halduskoostöö

Muutmisdirektiiv (EL) 2018/957

Muutmisdirektiiviga (EL) 2018/957 kehtestatakse mitmed uued eeskirjad:

MIS AJAST DIREKTIIVE KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1–6)

Direktiivi 96/71/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014 lk 11–31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/957 töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (ELT L 173, 9.7.2018, lk 16–24)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni 2018. aasta direktiivi (EL) 2018/957 (millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) parandus (ELT L 91, 29.3.2019, lk 77)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35–44)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 28.04.2020