Töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide tõhusam jõustamine

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

Direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist

Direktiiv (EL) 2020/1057, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012

MIS ON DIREKTIIVIDE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 96/71/EÜ

Direktiiv 2014/67/EL

Kohaldatavate eeskirjade kuritarvitamise takistamine, järelevalve ja karistamine

Parem juurdepääs teabele

Suurem halduskoostöö

Muutmisdirektiiv (EL) 2018/957

Muutmisdirektiiviga (EL) 2018/957 kehtestatakse mitmed uued eeskirjad:

Direktiiv (EL) 2020/1057

Direktiiviga (EL) 2020/1057 kehtestati muu hulgas järgmised muudatused:

MIS AJAST DIREKTIIVE KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Varifirmad – firmad, mis on loodud eesmärgiga lõigata kasu õiguslikest lünkadest, ilma ise klientidele teenuseid osutamata, ja toimida selle asemel nn kehana, mille kaudu omanikud osutavad teenuseid (Euroopa Komisjoni teatis COM(2013) 122 final).

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1–6)

Direktiivi 96/71/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 28.5.2014 lk 11–31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/1057, millega kehtestatakse seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamist autovedude sektoris reguleerivad erinormid ning muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ja määrust (EL) nr 1024/2012 (ELT L 249, 31.7.2020, lk 49–65)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2020. aasta määrus (EL) 2020/1055, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1071/2009, (EÜ) nr 1072/2009 ja (EL) nr 1024/2012 eesmärgiga kohandada neid autovedude sektoris toimunud arenguga (ELT L 249, 31.7.2020, lk 17–32)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 35–44)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 13.10.2020