Ajutiste töötajate töötervishoid ja tööohutus

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu 25. juuni 1991. aasta direktiiv 91/383/EMÜ, millega täiendatakse meetmeid ajutiste töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on tagada, et ELi riikides kehtestatakse õigusaktid ajutise* või tähtajalise* töölepinguga töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamiseks ja selle kooskõlla viimiseks muude töötajate kaitsega.

PÕHIPUNKTID

Nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse kohta kehtib samavõrd ka ajutistele töötajatele*. Käesolev direktiiv täiendab seda järgmiste sätetega.

Teavitamine ja väljaõpe

Eriline tervisekontroll

ELi riigid võivad keelata ajutiste töötajate kasutamise teatavatel töödel, mis võiksid olla eriti ohtlikud ajutiste töötajate ohutusele või tervisele või mille puhul on vaja erilist tervisekontrolli. Kui ajutisi töötajaid kasutatakse sellistel töödel, peab tööandja pakkuma asjakohast erilist tervisekontrolli, mis võib vajadusel jätkuda ka pärast töösuhte lõpetamist.

Tervishoiu- ja ohutusmeetmed

Organisatsioonisiseseid tervishoiu- ja ohutusmeetmete eest vastutavaid üksusi tuleb teavitada kõigi ajutiste töötajate töölevõtmisest.

Tööjõudu vahendavad ettevõtted ja agentuurid

ELi riikide kohustused

ELi riigid peavad esitama Euroopa Komisjonile iga viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta, osutades töötajate ja tööandjate arvamusele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse 15. juulist 1991. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1992.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Ajutine tööleping: tööleping ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte (nt agentuuri) ja töötaja vahel tööülesande täitmise kohta organisatsioonis selle järelevalve all.

Tähtajaline (kindlaksmääratud tähtaja või kestusega) tööleping: konkreetse kestusega või kindlaksmääratud tööülesande täitmiseks otseselt tööandja ja töötaja vahel sõlmitud tööleping.

Ajutine töötaja: käesolevas kokkuvõttes selguse huvides kasutatud mõiste kahe eespool määratletud töölepingu alusel töötava isiku kohta.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25. juuni 1991. aasta direktiiv 91/383/EMÜ, millega täiendatakse meetmeid tähtajalise või ajutise töösuhtega töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise soodustamiseks (EÜT L 206, 29.7.1991, lk 19–21)

Direktiivi 91/383/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 01.12.2016