Rahvusvahelised lepingud ja ELi pädevus välisasjades

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 3

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 4

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 216

MIS ON NENDE ARTIKLITE EESMÄRK?

Artiklites sätestatakse ELi õiguslikud volitused pidada läbirääkimisi rahvusvaheliste lepingute üle ja neid sõlmida ning liidu pädevus, kas ainupädevus või jagatud pädevus, selliseid lepinguid sõlmida.

PÕHIPUNKTID

Rahvusvahelised lepingud (konventsioonid, lepped)

ELi pädevus välisasjades

Ainupädevus ja jagatud pädevus

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – esimene osa – põhimõtted – I jaotis – liidu pädevuse liigid ja valdkonnad – artikkel 3 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 51)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – esimene osa – põhimõtted – I jaotis – liidu pädevuse liigid ja valdkonnad – artikkel 4 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 51–52)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – II jaotis – Ühine kaubanduspoliitika – artikkel 207 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 133) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 140–141)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – V jaotis – Rahvusvahelised lepingud – Artikkel 216 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 144)

Viimati muudetud: 08.04.2020