Seadusandlikud menetlused

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 289

MIS ON EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 289 EESMÄRK?

Sellega muudetakse ELi varasemat otsuste tegemise protsessi, tugevdades seeläbi oma suutlikkust teha otsuseid ja võtta meetmeid.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 289 käsitletakse kahte liiki seadusandlikku menetlust:

Seadusandlik tavamenetlus

Seadusandlik erimenetlus

Seadusandlik erimenetlus, nagu selle nimetus viitab, on seadusandliku tavamenetluse erandjuhtum. Seda kasutatakse teatavates tundlikemates poliitikavaldkondades. Erinevalt seadusandlikust tavamenetlusest ei sisalda ELTL seadusandliku erimenetluse täpset kirjeldust. Seepärast määratletakse selle eeskirjad iga juhtumi puhul eraldi lepingu artiklitega, milles sätestatakse selle rakendamise tingimused.

Seadusandliku erimenetluse kohaselt on nõukogu tegelikult ainus seadusandja. Parlament on menetlusega lihtsalt seotud. Seetõttu piirduvad tema ülesanded konsulteerimisega (nagu piiriüleste politseioperatsioonide puhul ELTLi artikli 89 kohaselt) või nõusoleku andmisega (nagu Euroopa Prokuratuuri puhul ELTLi artikli 86 kohaselt) sõltuvalt juhtumist.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud version. Kuues osa. Institutsioonilised ja rahandussätted. I jaotis: Sätted institutsioonide kohta. 2. peatükk: Liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted. 1. jagu: Liidu õigusaktid (artikkel 289) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 172)

Viimati muudetud: 11.10.2017