Euroopa Parlament

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 14

ELi toimimise lepingu artiklid 223–234 – Euroopa Parlamendi ülesanded, koosseis ja toimimine

MIS ON ARTIKLITE EESMÄRK?

Nendes sätestatakse Euroopa Parlamendi (edaspidi „parlament“) ülesanded, pädevus, koosseis, volitused ja valmismenetlus.

PÕHIPUNKTID

Parlament on Euroopa Liidu institutsioon, mille ELi kodanikud valivad otse ELi kodanike jaoks. Ta esindab enam kui 500 miljonit ELi kodanikku, kehastades seetõttu demokraatlikku jõudu. Parlament asub Strasbourg’is (Prantsusmaa). Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks otsestel (alates 1979. aastast) valimistel vaba ja salajase hääletuse teel, kusjuures iga ELi riigi jaoks on kindlaks määratud kohtade arv. Nagu teatakse, on parlament Euroopa Söe- ja Teraseühenduse, Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (EURATOM) assamblee ühinemise tulemus (1965. aasta liitmisleping).

Volitused

Parlamendi volitused on kujunenud aluslepingute järjestikuste läbivaatamiste käigus. Volituste hulka kuuluvad:

Pädevused

Seadusandlus

Eelarve

Parlament tegutseb nõukoguga võrdsetel alustel ELi iga-aastase eelarve vastuvõtmise menetluses. Eelarvemenetlus koosneb nii parlamendi ja kui ka nõukogu ühest lugemisest või kutsutakse kokku lepituskomitee, et saavutada kokkulepe ühise teksti osas (ELi toimimise lepingu artikkel 314).

Täitevvõimu järelevalve

Parlament võib teostada kontrolli komisjoni, ELi täitevvõimu üle:

Aluslepingute läbivaatamine

Koosseis

Kohtade jaotusel ELi riikide vahel võetakse arvesse mitmeid tegureid:

Euroopa Ülemkogu võtab ühehäälselt Euroopa Parlamendi algatusel ja nõusolekul vastu otsuse parlamendi koosseisu kohta (ELi lepingu artikli 14 lõige 2). ELi aluslepingutes on sätestatud parlamendi koosseisu põhieeskirjad:

KOKKUVÕTLIK TABEL

Alusleping

Artiklid

Teema

Euroopa Liidu leping

14

Parlamendi ülesanne ja koosseis

Euroopa Liidu toimimise leping

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Euroopa Parlamendi toimimine

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – Sätted institutsioonide kohta – Artikkel 14 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 22–23)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon (ELT C 202, 7.6.2016, lk 1–388)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Protokoll nr 6 ELi institutsioonide ning teatud organite, asutuste ja talituste asukoha kohta (ainsa artikli punkt a) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 265)

Euroopa Ülemkogu 28. juuni 2013. aasta otsus 2013/312/EL Euroopa Parlamendi koosseisu kindlaksmääramise kohta (ELT L 181, 29.6.2013, lk 57–58)

Viimati muudetud: 15.12.2017