Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 18

Euroopa Liidu lepingu artikkel 36

MIS ON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA TEGEVUSE EESMÄRK?

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (kõrge esindaja) koordineerib ja korraldab ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat (ÜVJP) ning samuti ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat (ÜJKP). Kõrge esindaja on samal ajal ka üks Euroopa Komisjoni asepresidentidest ning seega tagab ELi üldise välistegevuse järjepidevuse.

PÕHIPUNKTID

Ametisse nimetamine

Ülesanded

Euroopa välisteenistus

TAUST

Kõrge esindaja ametikoht põhineb Euroopa Liidu lepingu artiklitel 18 ja 27. See ametikoht loodi 1999. aasta Amsterdami lepinguga, kuigi välispoliitika küsimustes jagunesid ta ülesanded Euroopa Komisjoni välissuhete volinikuga. 2009. aasta Lissaboni lepinguga laiendati kõrge esindaja vastutusala ning ta määrati ka üheks Euroopa Komisjoni asepresidentidest, et kõrge esindaja saaks ELi paremini esindada selle välispoliitiliste eesmärkide täitmisel.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – Sätted institutsioonide kohta – Artikkel 18 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 26–27)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – V jaotis – Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta – 2. peatükk – Erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta – 1. jagu – Ühissätted – Artikkel 36 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 35–36)

Viimati muudetud: 09.01.2020