Euroopa Komisjon

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 17

Euroopa Liidu lepingu artikkel 18

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 244 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 245 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 246 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 247 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 248 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 249 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 250 – Euroopa Komisjoni ülesanded, koosseis, volitused ja toimimine

MIS ON NENDE ALUSLEPINGU ARTIKLITE EESMÄRK?

Nendes sätestatakse Euroopa Komisjoni, ELi täidesaatva institutsiooni ülesanded, koosseis, volitused, liikmete ametisse nimetamise kord ja toimimine.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

1. Uute seadusandlike ettepanekute esitamine – komisjon on ainus ELi institutsioon, mis esitab ametlikult õigusaktide ettepanekuid, mille võtavad vastu Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.

2. ELi poliitika haldamine ja ELi rahaliste vahendite eraldamine – komisjon määrab koos nõukogu ja parlamendiga kindlaks kuluprioriteedid ning koostab ja täidab aastaeelarveid.

3. Euroopa Liidu õiguse rakendamine – koos Euroopa Kohtuga vastutab komisjon selle eest, et kõik ELi riigid kohaldaksid ELi õigust nõuetekohaselt.

4. Euroopa Liidu esindamine rahvusvahelisel tasandil – komisjon esindab kõiki ELi riike rahvusvahelistes organisatsioonides (nt Maailma Kaubandusorganisatsioon – WTO).

Koosseis

President

Ametisse nimetamine

Kokkuvõtlik tabel

Euroopa Liidu leping

17

Komisjoni ülesanded ja koosseis; komisjoni presidendi ametisse nimetamine ja volitused

Euroopa Liidu leping

18

Kõrge esindaja / asepresidendi ametisse nimetamine ja volitused

Euroopa Liidu toimimise leping

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Komisjoni toimimine

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – III jaotis – Sätted institutsioonide kohta – Artiklid 17 ja 18 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 26–27)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kuues osa – Institutsioonilised ja rahandussätted – I jaotis – Institutsioonilised sätted – 1. peatükk – Institutsioonid – 4. jagu – Komisjon – Artiklid 244, 245, 246, 247, 248, 249 ja 250 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 155–157)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. aasta otsus 2013/272/EL Euroopa Komisjoni liikmete arvu kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 98)

Viimati muudetud: 11.10.2017