ELi kodakondsus

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 20

Euroopa Liidu lepingu artikkel 9

MIS ON ELI KODAKONDSUS?

Iga isik, kellel on mõne ELi riigi kodakondsus, on automaatselt ELi kodanik. See põhimõte on sätestatud ELi aluslepingutes ja on Euroopa identiteedi arendamisel peamine tegur. ELi kodakondsus ei asenda liikmesriigi kodakondsust, vaid täiendab seda, andes inimestele eriõigusi.

PÕHIPUNKTID

Lissaboni leping näeb täiendava üldsuse kaasamise vormina ette kodanikualgatuse. See annab ühele miljonile märkimisväärsest arvust ELi riikidest pärit kodanikule võimaluse kutsuda komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku ELi pädevusse kuuluvates valdkondades.

TAUST

ELi kodakondsus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 20 ja Euroopa Liidu lepingu artikliga 9.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Teine osa – Mittediskrimineerimine ja liidu kodakondsus – Artikkel 20 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 17) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 56-57)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted demokraatia põhimõtete kohta – Artikkel 9 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 20)

Viimati muudetud: 14.01.2016