ELi sinine kaart – kõrgelt kvalifitseeritud töötajate riiki sisenemine ja seal elamine (alates 2023. aastast)

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2021/1883 – kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse kõrge kvalifikatsiooniga kolmandate riikide* kodanike ja nende perede õigused ning riiki sisenemise ja seal elamise tingimused

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldamisala on järgmine.

ELi sinise kaardi taotlejad peavad esitama

Liikmesriigid

Tagasilükkamise eeskirjades on sätestatud järgmist.

Kehtetuks tunnistamise või pikendamisest keeldumise eeskirjades on sätestatud järgmist.

Sinised kaardid

Tööandjad

ELi sinise kaardi

Direktiiviga nõutakse järgmist:

Direktiiviga

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 17. novembrist 2021 ning see peab liikmesriikides jõustuma 18. novembriks 2023.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Kolmandate riikide kodanik. Isik, kes ei ole ELi kodanik.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2021. aasta direktiiv (EL) 2021/1883, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemist ja seal elamise tingimusi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2009/50/EÜ (ELT L 382, 28.10.2021, lk 1–38)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Uus rände- ja varjupaigalepe (COM(2020) 609 final, 23.9.2020)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21–57)

Direktiivi (EL) 2016/801 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, lk 17–29)

Viimati muudetud: 16.12.2021