Euroopa Aatomienergiaühendus – infoturbe tasemed ja meetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (Euratom) nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 24 rakendamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Julgeolekumeetmeid ja nende kohaldamise juhiseid annavad:

Euroopa Komisjon loob julgeolekubüroo, et:

Igas ELi institutsioonis, komitees või talituses, kus salastatud teavet ette valmistatakse või hoitakse, määratakse julgeolekuametnik, kes vastutab järgmise eest:

Teabe liigitamine, loa andmine ja julgeolekukontroll

Salastatud teabe füüsiline kaitse

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 15. novembrist 1958.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kasulik mudel – registreeritud õigus, mis annab omanikule ainuõiguse kasutada tehnilist leiutist vastutasuks leiutise toimimise avalikustamise eest; omanikul on kaitstud leiutisele tähtajaline ainuõigus.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu määrus (Euratom) nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 24 rakendamise kohta (EÜT 17, 6.10.1958, lk 406–416)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta – 2. peatükk – Teabe levik – 3. jagu – Salastatust käsitlevad sätted – Artikkel 24 (ELT C 203, 7.6.2016, lk 15–16)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta – 2. peatükk – Teabe levik – 3. jagu – Salastatust käsitlevad sätted – Artikkel 25 (ELT C 203, 7.6.2016, lk 16–17)

Viimati muudetud: 15.05.2020