ELi õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse

 

KOKKUVÕTE:

Direktiiv (EL) 2019/1937 ELi õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse eeskirjad ja menetlused rikkumisest teavitajate* – üksikisikute kaitsmiseks, kes teavitavad rikkumisest* tööalase tegevuse kontekstis ELi peamistes poliitikavaldkondades. Rikkumised hõlmavad nii ebaseaduslikku tegevust või tegevusetust kui ka kuritahtlikku tegevust.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv hõlmab eeskirjade rikkumisest teavitamist

Direktiiviga täiendatakse konkreetseid ELi õigusakte, mis juba hõlmavad rikkumisest teavitamise eeskirju (eeskätt finantsteenuste, rahapesu, terrorismi rahastamise, transpordiohutuse ja keskkonnakaitse vallas).

Direktiiv ei mõjuta:

Õigusaktiga hõlmatakse paljusid era- ja avalikus sektoris töötavaid inimesi, sealhulgas neid, kes teavitavad rikkumisest pärast töösuhte lõppemist:

Üksikisikud on kaitstud, kui nad teavitavad oma muredest ja kui nad

Rikkumisest teavitamise kord hõlmab järgmist:

Õiguskaitse

Õiguskaitse saamiseks peab:

Rikkumisest teavitajad:

ELi riigid:

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. detsembrist 2019 ning see peab ELi riikides jõustuma hiljemalt 17. detsembriks 2021.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Rikkumisest teavitamine – rikkumise kohta suuliselt või kirjalikult teabe andmine.
Rikkumine – tegevus või tegevusetus, mis on ebaseaduslik või vastuolus Eli õigusnormide eesmärgiga.
Survemeetmed – iga otsene või kaudne tegevus, mis leiab aset tööalases kontekstis ja mis põhjustab rikkumisest teavitavale isikule kahju.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (ELT L 305, 26.11.2019, lk 17–56)

Viimati muudetud: 20.05.2020