Ökodisaini nõuded – keevitusseadmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/1784, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

TAUST

Direktiiviga 2009/125/EÜ kehtestatakse raamistik energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks. Komisjoni peab kehtestama need nõuded toodetele, mille müügi- ja kaubandusmaht ELis on märkimisväärne ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ökodisain: poliitika, mille eesmärk on parema disaini kaudu parandada toodete kogu olelusringi keskkonnatoimet, eelkõige nende energiatõhusust.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1784, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (ELT L 272, 25.10.2019, lk 121–135)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis ökodisaini tööplaani kohta aastateks 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – ELi ringmajanduse loomise tegevuskava (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12–33)

Määruse (EL) nr 1025/2012 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38–71)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 29.01.2020