Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

 

KOKKUVÕTE:

osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon

otsus 88/540/EMÜ, mis käsitleb osoonikihi kaitsmist käsitleva Viini konventsiooni ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli sõlmimist

MIS ON KONVENTSIOONI JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Üldise kohustusena võtavad osalised asjakohaseid meetmeid, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda kahjulike mõjude eest, mis tulenevad või võivad tuleneda osoonikihi muutustest või võimalikest muutustest inimtegevuse tulemusena. Eelkõige peavad osalised asjakohastele teaduslikele ja tehnilistele kaalutlustele tuginedes:

Osoonikihi uuringute läbiviimisel ja teaduslike hinnangute andmisel, kuhu kaasatakse osalisi kas siis otse või rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, keskendutakse järgmisele:

Lisaks peavad osalised:

Osaliste konverents (kus kõik allakirjutanud riigid on esindatud ja hääletavad):

Pärast nelja aasta möödumist sellest kuupäevast, mil konventsioon osalise suhtes jõustus, võib see osaline konventsioonist välja astuda. See jõustub ühe aasta möödumisel.

MIS AJAST KONVENTSIOONI JA OTSUST KOHALDATAKSE?

TAUST

PÕHIMÕISTED

Osoonikiht – atmosfääri osoonikiht, mis asub atmosfääri piirikihist ülalpool.
Osaline – konventsiooni ratifitseerinud riik.

PÕHIDOKUMENDID

Osoonikihi kaitsmise Viini konventsioon (EÜT L 297, 31.10.1988, lk 10–20)

Nõukogu 14. oktoobri 1988. aasta otsus 88/540/EMÜ, mis käsitleb osoonikihi kaitsmist käsitleva Viini konventsiooni ja osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli sõlmimist (EÜT L 297, 31.10.1988, lk 8–9)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1–30)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokoll – Euroopa Majandusühenduse deklaratsioon (EÜT L 297, 31.10.1988, lk 21–28)

Nõukogu 15. novembri 1982. aasta otsus 82/795/EMÜ ettevaatusabinõude kooskõlastamise kohta seoses keskkonnas esinevate klorofluorosüsinikega (EÜT L 329, 25.11.1982, lk 29–30)

Nõukogu 26. märtsi 1980. aasta otsus 80/372/EMÜ, mis käsitleb klorofluorosüsivesinikke keskkonnas (EÜT L 90, 3.4.1980, lk 45)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195–230)

Viimati muudetud: 12.12.2019