Sisserände kontaktametnike võrgustik

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/1240 sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

ELi rändepoliitika eesmärk on asendada ebaseaduslikud ja kontrollimatud rändevood turvaliste ja hästi hallatud liikumisteedega, rakendades terviklikku lähenemisviisi, mille eesmärk on tagada rändevoogude tõhus juhtimine.

Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille eesmärk on tagada hea koostöö, koordineerimine ja teabevahetus sisserände kontaktametnike* vahel, kes on liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustiku kaudu.

PÕHIPUNKTID

Määrusega luuakse Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustik rändevoogude juhtimise toetamiseks, et saavutada järgmised ELi prioriteedid:

Sisserände kontaktametnike kohalikud ja piirkondlikud võrgustikud

Samasse riiki või piirkonda lähetatud sisserände kontaktametnikud moodustavad kohalikke või piirkondlikke koostöövõrgustikke. Kui see on vajalik ja asjakohane, siis nad:

Sisserände kontaktametnike ülesanded

Sisserände kontaktametnikud koguvad teavet kasutamiseks operatiivtasandil, strateegilisel tasandil või mõlemal järgmise kohta:

Sisserände kontaktametnikud võivad anda abi ka asutustele ja teistele isikutele, kes tegutsevad kolmandates riikides järgmistes valdkondades:

Sisserände kontaktametnikud peaksid käesoleva määruse rakendamisel, eelkõige haavatavate isikute puhul, austama põhiõigusi kooskõlas asjakohase rahvusvahelise ja liidu õigusega, sealhulgas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 2 ja 6, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Juhtnõukogu

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 14. augustist 2019. Määrusega (EL) 2019/1240 vaadati läbi ja asendati määrus (EÜ) nr 377/2004 ja selle hilisemad muudatused.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Sisserände kontaktametnik – ametnik, kelle on ametisse nimetanud ja välismaale lähetanud ühe liikmesriigi pädevad asutused, komisjon või liidu asutus vastavalt oma õiguslikule alusele, ning kes tegeleb sisserändeküsimustega, ka siis, kui see on vaid osa asjaomase kontaktametniku ülesannetest.
Tagasipöördumine – isiku naasmine vastuvõtvast riigist päritoluriiki, kodakondsusjärgsesse riiki või elukohariiki tavaliselt pärast seda, kui vastuvõtvas riigis on ta viibinud märkimisväärse osa ajast, olgu see siis vabatahtlik või sunniviisiline, abistatud või omaalgatuslik.
Tagasivõtmine – seda teostab riik, kes kiidab heaks üksikisiku (oma kodaniku, teise riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku) uuesti sisenemise.
Taasintegreerimine – isiku, nt rändaja uuesti kaasamine rühma või protsessi, nt vastuvõtva riigi ühiskonda.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1240 sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 198, 25.7.2019, lk 88–104)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624 (ELT L 295, 14.11.2019, lk 1–131)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1–76)

Määruse (EL) 2016/1624 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 6 (endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 19)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa rände tegevuskava kohta (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1052/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11–26)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60–95)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi kohta (COM(2011) 743 (löplik), 18.11.2011)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98–107)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 2.3.2004, lk 1-4)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 17.01.2020