Ohuvalmidus elektrisektoris

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/941, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E):

Piirkondliku elektrikriisi stsenaariumide kindlaksmääramise metoodika:

Hiljemalt 5. jaanuariks 2020 määravad ELi riigid pädevad asutused, millel on järgmised ülesanded:

Järelevalve

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 4. juulist 2019.

TAUST

Elektrikriisid võivad tekkida mitmel põhjusel, näiteks äärmuslike ilmastikutingimuste, pahatahtlike rünnakute või kütuse vähesuse tõttu. Kriisiolukordadel on sageli piiriülene mõju. Laiaulatuslikud juhtumid, näiteks külmalaine, kuumalaine või küberrünne, võivad mõjutada samaaegselt mitut ELi riiki.

Käesolev määrus kuulub kaheksast õigusaktist koosnevasse „paketti Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille komisjon esitas 2016. aasta novembris. Sellega aidatakse kaasa energialiidu moodustamisele, ELi konkurentsivõime hoidmisele ja kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe kohustuste täitmisele.

PÕHIMÕISTED

Elektrikriis – tekkinud või tekkida võiv ähvardav olukord, kus on märkimisväärne elektripuudus.
Varajane hoiatus – konkreetse, tõsiseltvõetava ja usaldusväärse teabe andmine, et võib toimuda sündmus, mille tagajärjel halveneb elektritarnete olukord tõenäoliselt märkimisväärselt ja mis toob tõenäoliselt kaasa elektrikriisi.
Elektrivarustuskindlus – elektrisüsteemi võime tagada elektri tarnimine tarbijatele selgelt määratletud sooritustasemel.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/941, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ (ELT L 158, 14.6.2019, lk 1–21)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/942, millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet (ELT L 158, 14.6.2019, lk 22–53)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT L 158, 14.6.2019, lk 54–124)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125–199)

Viimati muudetud: 24.07.2019