Müüjate ja tarbijate vahel sõlmitud müügilepingute normid

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja pakkuda samal ajal kõrgetasemelist tarbijakaitset. Direktiiviga kehtestatakse ühised normid müüjate ja tarbijate vahel sõlmitavate müügilepingute kohta.

Need hõlmavada järgmist:

PÕHIPUNKTID

Seda õigusakti kohaldatakse müüjate ja tarbijate vahel sõlmitud müügilepingute * suhtes, milles käsitletakse kauba *, üleandmist.

Õigusakti kohaldamisalasse ei kuulu:

Müüjad peavad andma tarbijale üle kauba, mis vastab müügilepingule:

Müüjad vastutavad nõuetele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates üleandmisest. Esimese aasta jooksul ei pea tarbija tõestama üleandmise ajal esinenud nõuetele mittevastavust.

Digielementidega kaupade puhul:

Kui kaubal on puudusi (nõuetele mittevastavus), on tarbijale ette nähtud järgmised õiguskaitsevahendid:

Müügigarantii:

ELI RIIGID VÕIVAD

ELi riigid:

Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta hiljemalt 12. juuniks 2024.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiviga (EL) 2019/771 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiiv 1999/44/EÜ (tarbekaupade müügi ja garantiide direktiiv) alates 1. jaanuarist 2022.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

EL riigid kohaldavad normid alates 1. jaanuarist 2022.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Müügileping – leping, mille kohaselt müüja annab tarbijale üle kauba omandiõiguse ostuhinna vastu;
Kaup

digisisu – andmed, mis on koostatud ja mis antakse üle digitaalsel kujul.
digiteenused

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28–50)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 22.5.2019, lk 1–27)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1128 võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul (ELT L 168, 30.6.2017, lk 1–11)

Määruse (EL) 2017/1128 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (ELT L 171, 7.7.1999, lk 12–16)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 10.09.2019