Euroopa karistusregistrite infosüsteem – teave kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse:

PÕHIPUNKTID

Kõnealust õigusakti kohaldatakse selliste kolmandate riikide kodanike isikuandmete töötlemisele, kelle suhtes on varem tehtud süüdimõistev* kohtuotsus mõnes ELi riigis, et selgitada välja, milline ELi riik karistuse määras. Seda kohaldatakse samuti nende ELi kodanike suhtes, kellel on ka kolmanda riigi kodakondsus. Teavet süüdimõistva kohtuotsuse kohta saab ainult süüdimõistva kohtuotsuse teinud ELi riigist, kasutades selleks ECRISt.

ECRIS-TCN-i tehniline ülesehitus on järgmine:

Liikmesriikide ametiasutused teevad võimalikult kiiresti ECRIS-TCN-is andmekande Iga süüdimõistetud kolmanda riigi kodaniku kohta. Andmekanne sisaldab järgmist:

Liikmesriikide ametiasutused võivad kasutada ECRIS-TCN-i, et saada teavet üksikisiku varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kui see on vajalik selle isiku vastu algatatud kriminaalmenetluse eesmärgil või järgmistel eesmärkidel:

Eurojust, Europol ja Euroopa Prokuratuur:

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad taotleda Eurojustilt karistusregistriandmeid kriminaalmenetluse läbiviimise eesmärgil. Päringutabamuse* korral ja asjaomase ELi riigi nõusolekul teatab Eurojust asjaomasele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile asjaomase ELi riigi nime, et nad saaksid sellelt riigilt taotleda karistusregistri asjakohaseid väljavõtteid.

Andmeid:

eu-LISA vastutusalasse kuulub:

ELi riigid vastutavad järgmise eest:

Üksikisikul või ELi riigil, kes kannatab määrusega vastuolus oleva käitumise tõttu kahju, on õigus saada hüvitist:

Kolmandate riikide kodanikud võivad pöörduda ELi riigi keskasutuse poole, et taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või kasutamise piiramist.

ECRIS-TCN-i sisestatud andmete väärkasutamise eest määratakse karistused või distsiplinaarmeetmed.

Euroopa Andmekaitseinspektor jälgib eu-LISA isikuandmete töötlemist ja koostab vähemalt kord kolme aasta jooksul auditi Euroopa Parlamendile, ELi riikide valitsustele ja komisjonile.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 11. juunist 2019. EL riigid võtavad võimalikult kiiresti ECRIS-TCN-i nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalikke meetmeid. Enne kuupäeva kindlaksmääramist, millest alates saavad ELi riigid alustada andmete sisestamist ECRISi TCN-i, peab komisjon olema veendunud, et teatavad tingimused on täidetud.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Süüdimõistmine – igasugune kriminaalkohtu lõplik otsus, mis on kantud karistusregistrisse.
Päringutabamus – kesksüsteemis säilitatavate isikuandmete ja päringu tegemiseks kasutatud isikuandmete võrdlemisel tuvastatud kokkulangevus.
ECRISe etalonirakendus – tarkvara, mida arendab komisjon ja mis tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks ECRISe kaudu karistusregistriandmete vahetamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 1–26)

Määruse (EL) 2019/816 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009, lk 23–32)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk 138–183)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99–137)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1–71)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53–114)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 21.04.2020