Taimekahjustajatevastane kaitse

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on aidata ELi taimetervise korra raames võidelda taimekahjurite ja -haiguste vastu tõhusamate meetmetega, et kaitsta ELi ja selle taimi, tagada ohutu kaubandus ja leevendada kliimamuutuste mõju, sealhulgas:

PÕHIPUNKTID

Karantiinsed taimekahjustajad

Nende karantiinkahjurite kindlakstegemiseks on kehtestatud kriteeriumid, mille sissetoomist ja ELis levimist tuleb ära hoida. Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad on need, mille suhtes on vaja tõrjemeetmeid võtta üksnes ELi ühe või mitme osa territooriumil.

Prioriteetsed taimekahjustajad

Taimepassid ja fütosanitaarsertifikaadid

Imporditavad saadused

Määruse eesmärk on hoida ära kahjurite sissetoomist ELi. See pakub riskipõhiseid ja ennetavaid meetmeid ELi territooriumi kaitsmiseks taimekahjustajate eest, mille võib sisse tuua kolmandast riigist pärit taim, taimne saadus või muu objekt, tuginedes sellise kõrge riski esialgsele hindamisele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Fütosanitaarmeede – ametlik meede, mille eesmärk on hoida ära karantiinsete taimekahjustajate sissetoomine või levimine või piirata reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate majanduslikku mõju.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35–55)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1–32)

Määruse (EL) nr 652/2014 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 23–40)

Viimati muudetud: 12.07.2019