Põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahel – ebaausad kaubandustavad ettevõtjatevahelistes suhetes

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Normidega kaitstakse väikeseid ja keskmise suurusega tarnijaid ning suuremaid tarnijaid, kelle aastakäive on kuni 350 miljonit eurot. Kaitse puhul võetakse aluseks tarnija ja ostja suhteline suurus nende aastakäibe alusel. Tarnijad jaotatakse viide alamrühma aastakäive alusel:

Ebaausate kaubandustavade keelustamine

Direktiiviga keelustatakse igal juhul järgmised ebaausad kaubandustavad:

Direktiiviga keelustatakse järgmised ebaausad kaubandustavad, välja arvatud juhul, kui tarnija ja ostja on selgelt ja ühemõtteliselt nende suhtes kokku leppinud:

Kaebused ja konfidentsiaalsus

ELi riigid määravad riiklikud nõuete täitmise eest vastutavad asutused. Tarnija võib esitada kaebuse kas oma liikmesriigi nõuete täitmise eest vastutavale asutusele või selle ostja liikmesriigi nõuete täitmise eest vastutavale asutusele, kelle puhul kahtlustatakse keelatud kaubandustava kasutamist.

Nõudmisel võtab nõuete täitmise eest vastutav asutus meetmeid, mis on vajalikud, et tagada kaebuse esitaja kaitse ja mis tahes muu sellise teabe konfidentsiaalsus, mille avalikustamine võib kaebuse esitaja või tarnijate huve kahjustada.

Pädevate asutuste volitused

Nõuete täitmise eest vastutaval asutusel peavad olema õigused ja eksperditeadmised, et:

ELi riigid võivad edendada vaidluste tõhusa ja sõltumatu lahendamise mehhanismi.

ELi riigid peavad tagama, et nõuete täitmise eest vastutavad asutused teevad omavahel ja komisjoniga tõhusalt koostööd ja abistavad üksteist vastastikku piiriülese mõõtmega uurimistes.

Euroopa Komisjoni abistab põllumajandusturgude ühise korralduse komitee, mis loodi vastavalt määrusele (EL) nr 1308/2013 (vt kokkuvõte Põllumajandusturgude ühine korraldus ELis).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

See tuleb ELi riikides seadusena vastu võtta hiljemalt 1. maiks 2021. ELi riigid peavad hakkama norme kohaldama hiljemalt 1. novembril 2021.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/633, mis käsitleb põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (ELT L 111, 25.4.2019, lk 59–72)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset (ELT L 157, 15.6.2016, lk 1–18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854)

Määruse (EL) nr 1308/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1–10)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 29.08.2019