Taastuvenergia

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Taastuvate energiaallikate edendamine on üks ELi energiapoliitika eesmärke. Taastuvatest energiaallikatest saadud energia ulatuslikum kasutamine moodustab tähtsa osa meetmepaketist, mis on ette nähtud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ning 2015. aasta Pariisi kliimamuutuste kokkuleppe ning ELi kliima- ja energiapoliitika raamistiku (2020–2030) täitmiseks.

Käesolev uuestisõnastatud direktiiv koos läbivaadatud energiatõhususe direktiivi ja uue energialiidu juhtimise määrusega on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“, mille eesmärk on pakkuda järgmise kümne aasta jooksul uusi, ulatuslikke eeskirju energiasektori reguleerimise kohta.

Direktiiviga

Direktiivis sätestatakse

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 24. detsembrist 2018 ning see peab ELi riikides jõustuma 30. juuliks 2021.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia – taastuvatest mittefossiilsetest allikatest pärit energia, nimelt tuule- ja päikeseenergia (soojusenergia ja fotogalvaaniline energia), aerotermiline, geotermiline ja hüdrotermilise energia, ümbritseva keskkonna energia, loodete, lainete ja muu ookeanienergia, hüdroenergia ning biomassist, prügilagaasist, reoveepuhasti gaasist ja biogaasist toodetud energia;
Maakasutuse kaudse muutumise mõju oht – muutused maakasutuses on tingitud põllukultuuride suurenenud kasvatamisest etanooli või biodiislikütuse tootmiseks ülemaailmse kasvava nõudluse tõttu biokütuste järele. Sellel võib olla soovimatud tagajärjed, sealhulgas süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemine.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62)

Viimati muudetud: 31.01.2019