Energiatõhusus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust

direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi 2012/27/EL ja selle muudatuse eesmärk on kohandada ELi energiaseadust 2030. aasta energiatõhususe ja kliimaeesmärkidele ning anda oma panus energialiidu strateegiasse:

PÕHIPUNKTID

Direktiivi 2012/27/EL eesmärk oli parandada 2020. aastaks energiatõhusust 20 % võrreldes 1990. aasta tasemega ja selle saavutamiseks nõuti kõigilt ELi riikidelt riiklike energiatõhususe eesmärkide seadmist. Direktiiviga edendatakse kogu ELis energiatõhusust* ühise meetmete raamistiku abil, mis hõlmab energiaahela igat etappi alates tootmisest kuni jaotamise ja lõpptarbimiseni.

Käesolev direktiiv, mida on muudetud direktiiviga (EL) 2018/2002, koos muudetud taastuvenergia direktiivi ja uue juhtimismäärusega on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“.

2012. aasta direktiivi peamised muudatused on järgmised:

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi 2012/27/EL kohaldatakse alates 4. detsembrist 2012 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 5. juuniks 2014.

Direktiivi (EL) 2018/2002 kohaldatakse alates 24. detsembrist 2018 ning suuremalt osalt peab see ELi riikides jõustuma hiljemalt 25. juuniks 2020. Teatud muudetud eeskirjad peab jõustama hiljemalt 25. oktoobriks 2020. Need puudutavad:

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Energiatõhusus – töö, teenuse, kauba või toodetud energia ja kasutatud energiahulga suhe.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56)

Direktiivi 2012/27/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2002, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 328, 21.12.2018, lk 210–230)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Puhas energia kõikidele eurooplastele“ (COM(2016) 860 final, 30.11.2016)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia“ (COM(2015) 80 final, 25.2.2015)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Komisjoni suunised energiatõhususe direktiivi rakendamise kohta“ (COM(2013) 762 final, 6.11.2013)

Viimati muudetud: 11.01.2019