ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha kontrollimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha* kontrollimine. Nende eesmärk on toetada direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud rahapesu või terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid.

PÕHIPUNKTID

Kõik ELi sisenevad või EList lahkuvad isikud, kellel on kaasas sularaha väärtuses 10 000 eurot või enam, peavad deklareerima sularaha riigi ametiasutustele ja andma kirjalikult või elektrooniliselt järgmise teabe:

ELi riikide ametiasutused võivad

ELi riikide ametiasutused peavad

ELi riikide valitsused peavad

Komisjon

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) 2018/1672 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EÜ) nr 1889/2005 alates 2. juunist 2021.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. juunist 2021, välja arvatud tehnilisi meetmeid käsitlevad komisjoni eeskirjad, mis on kehtinud alates 2. detsembrist 2018.

TAUST

See õigusakt on osa ELi meetmetest terrorismi rahastamise, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja muu kriminaalse tegevuse takistamiseks.

See laiendab mõiste „sularaha“ varasemat õiguslikku määratlust pangatähtedena, et see hõlmaks tšekke, reisitšekke, ettemaksekaarte ja kulda.

PÕHIMÕISTED

Sularaha: pangatähed ja mündid, tšekid, reisitšekid, ettemaksekaardid, füüsiline kuld.
Vedaja: ELi sisenev või EList lahkuv isik, kes kannab kaasas või kellel on pagasis või veovahendis sularaha.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 kohta (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6–21)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22–30)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73–117)

Direktiivi (EL) 2015/849 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 13.02.2019