Krediidiasutuste suhtes kohaldatav likviidsuskatte nõue

 

KOKKUVÕTE:

delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva delegeeritud määrusega sätestatakse üksikasjalikult, kuidas kohaldada määruses (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) kehtestatud üldpõhimõtet, et krediidiasutustel peab olema piisavalt vahendeid, et vastata 30 kalendripäeva pikkuse perioodi jooksul toimuva väljavõtmise nõudlusele.

Likviidsuskattekordaja delegeeritud määruses täpsustatakse, milliseid varasid peetakse likviidseteks varadeks*. Selles sätestatakse, kuidas tuleks arvutada oodatavat raha välja- ja sissevoolu 30 päeva pikkuse perioodi jooksul.

PÕHIPUNKTID

Krediidiasutuste likviidsuskattekordaja peab olema kogu aeg vähemalt 100 %. See võrdub krediidiasutuse likviidsuspuhvri* suhtega tema likviidsete vahendite netoväljavoolu* 30 kalendripäeva pikkuse perioodi jooksul.

Krediidiasutust võib pidada olevaks stressis* järgmistel juhtudel (nimekiri ei ole täielik):

Likviidsete varade üldnõuded on järgmised:

Likviidsed varad jagatakse eri kategooriatesse:

Krediidiasutused peavad kindlustama, et:

Likviidsete vahendite väljavoolu ja sissevoolu kindlaksmääramiseks ja mõõtmiseks ning menetluste algatamiseks kasutatakse üksikasjalikke eeskirju ja arvutusi.

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2018/1620 tehti 2015. aasta õigusakti mõned muudatused, et parandada selle praktilist kohaldamist. Tähtsaimad muudatused on järgmised:

Komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2018/1620 kohaldatakse alates 30. aprillist 2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2015.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Likviidne vara: vara, mille saab kergesti rahaks konverteerida.
Likviidsuspuhver: likviidsed varad, mida krediidiasutus hoiab.
Likviidsete vahendite netoväljavool: summa, mis saadakse sularahalaekumise maha arvamisel väljaminevast sularahast.
Stress: krediidiasutuse maksevõime- või likviidsuspositsiooni järsk või tõsine halvenemine.
Repoleping: lühiajaline leping, kus väärtpaberite müüja nõustub need kokkulepitud hinnaga teatud kuupäeval tagasi ostma.
Väärtpaberistamine: protsess, mille käigus eri finantsvarad või lepingulised võlad (nt autoliisingud või hüpoteegid) jaotatakse ümber ja müüakse investoritele.
Pöördrepoleping: väärtpaberite ostmine koos samaaegse lepinguga samade väärtpaberite kõrgema hinnaga tagasimüügiks teatud hilisemal kuupäeval.
Tagatise vahetustehing: likviidsete varade laen vähem likviidse tagatise eest. Laenuvõtja maksab sellega seotud riskide eest laenuandjale tasu.
Tagasipööramismehhanism: järgmise 30 päeva jooksul tähtaeguvate tehingute (nt repo- või pöördrepotehingute) sulgemine.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1–36)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1620, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 271, 30.10.2018, lk 10–24)

Komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013 (ELT L 191, 28.6.2014, lk 1–1861)

Määruse (EL) nr 680/2014 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/49/EL hoiuste tagamise skeemide kohta (ELT L 173, 12.6.2014, lk 149–178)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/17/EL elamukinnisvaraga seotud tarbijakrediidilepingute kohta ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2013/36/EL ja määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT L 60, 28.2.2014, lk 34–85)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1–337)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338–436)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1–59)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5–14)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 16.01.2019