Audiovisuaalsete esituste Pekingi leping

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2013/275/EL audiovisuaalsete esituste Pekingi lepingu ELi riikide nimel allkirjastamise kohta

audiovisuaalsete esituste Pekingi leping

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega kiidetakse heaks WIPO audiovisuaalsete esituste Pekingi lepingu (Pekingi leping) ELi riikide nimel allkirjastamine, eeldusel et see ametlikult sõlmitakse.

Lepinguga ajakohastatakse lauljate, muusikute, tantsijate ja näitlejate nende intellektuaalsete õiguste kaitset, mis tekivad esitajatel oma audiovisuaalsetele esitustele filmides ja televisioonis. See hõlmab ka muusikute esitusi DVD-l ja muudel audiovisuaalsetel platvormidel.

Selle eesmärk on avaldada positiivset mõju kõigile allakirjutanud pooltele, sh arenenud riikidele ja arenguriikidele, seoses majandusarengu, audiovisuaalteoste esitajate olukorra ja kultuurilise mitmekesisusega.

PÕHIPUNKTID

Lepinguga antakse esitajatele varalised õigused elavate ja salvestatud esituste suhtes ning teatud isiklikud õigused, ajakohastades teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse Rooma konventsiooni (1961) digiajastule sobivaks ning täiendades WIPO esituste ja fonogrammide lepingut (WPPT).

Salvestatud esitused

Lepinguga antakse esitajatele oma audiovisuaalses vormis salvestatud esituste (nt videosalvestised) eest neli varalist õigust:

Elavad esitused

Peale selle antakse lepinguga esinejatele elavate esituste eest kolm varalist õigust:

Isiklikud õigused

Lepinguga antakse esitajale õigus nõuda enda nimetamist esituste esitajana ning õigus vaielda vastu oma salvestatud või ringhäälingus üle kantud esituste mis tahes moonutamisele või muule muutmisele, mis kahjustaks tema mainet.

Õiguste loovutamine

Lepinguosalised võivad siseriiklike õigusaktidega ette näha, et kui esitaja on andnud nõusoleku oma esituse salvestamiseks (audiovisuaalne salvestus), lähevad salvestise ainuõigused üle produtsendile (kui esitaja ja produtsendi vahel sõlmitud lepingus ei ole ette nähtud teisiti). Olenemata eespool kirjeldatust, võib siseriikliku õigusaktiga või muu lepinguga ette näha, et esitajal on õigus saada autoritasu või õiglast tasu esituse kasutamise eest, nagu on sätestatud Pekingi lepingus.

Erandid, õiguste teostamine ja õiguskaitsevahendid

Lepinguga on lubatud piirangud ja erandid, tingimusel et nad vastavad Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonile. Lepinguosalised võivad lisada uusi digitaalses keskkonnas sobivaid erandeid ja piiranguid, kui on täidetud sarnased tingimused. Lepingut kohaldatakse olemasolevale ja uuele salvestatud materjalile, kuid lepinguosalised võivad võtta vastu otsuse, et muudest riikidest pärit materjal ei ole lepinguga kaitstud, mille puhul on asjaomastel riikidel õigus samaga vastata.

Lepinguosalised peavad ette nägema õiguskaitsevahendid digitaalsest krüpteerimisest möödaminemise vastu, mida esitajad kasutavad oma õiguste kaitsmiseks, ning õiguste teostamist, sealhulgas litsentsimist ja autoritasude arvestamist käsitleva teabe (nagu esitaja krediit) kõrvaldamise või muutmise vastu.

Lepinguosalised peavad ette nägema õiguste teostamise menetlused ja õiguskaitsevahendid, et ennetada ja ära hoida lepingu rikkumisi.

Lepinguga luuakse lepinguosaliste assamblee, et lepingut alal hoida ja arendada.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsus allkirjastati 10. juunil 2013. Leping jõustub kolme kuu möödumisel sellest, kui 30 lepingu osaliseks saamise tingimustele vastavat osalist on lepingu ratifitseerinud.

TAUST

Vt ka:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 10. juuni 2013. aasta otsus 2013/275/EL audiovisuaalsete esituste Pekingi lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 160, 12.6.2013, lk 1)

Audiovisuaalsete esituste Pekingi leping (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Viimati muudetud: 21.03.2019