ELi piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

 

KOKKUVÕTE:

otsus (ÜVJP) 2018/1544 – piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

määrus (EL) 2018/1542 – piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

MIS ON MÄÄRUSE JA OTSUSE EESMÄRK?

Koos otsuse (vastu võetud ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames) ja määrusega (vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 215 alusel) kehtestatakse uus ELi „temaatiline“ karistuskord, et võidelda keemiarelvade* kasutamisest ja levikust tuleneva ohuga.

PÕHIPUNKTID

Otsus (ÜVJP) 2018/1544

Otsuses nõutakse, et ELi riigid takistaksid oma territooriumile sisenemast või seda läbimast neil isikutel ja üksustel, kes otseselt vastutavad keemiarelvade väljatöötamise ja kasutamise eest, samuti neil, kes annavad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust, ning neil, kes abistavad, innustavad neid või on nendega seotud.

Mõned erandid on lubatud, näiteks:

ELi riigid külmutavad kõik rahalised vahendid ja majandusressursid*, mis kuuluvad asjaomastele isikutele või üksustele või mida nad kontrollivad. Erandkorras võivad nad lubada osa neist vahenditest vabastada, kui need on näiteks vajalikud:

Sellistel juhtudel peavad ELi riigid teavitama teisi ELi riike ja Euroopa Komisjoni.

Nõukogu vastutab otsuse lisas esitatud asjaomaste isikute ja üksuste loetelu koostamise ja muutmise eest. Nõukogu tegutseb ühehäälselt ELi liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul.

Seejärel edastab nõukogu oma otsuse asjaomasele isikule või üksusele (asjaomastele isikutele või üksustele) kas otseselt (kui nende aadress on teada) või kaudselt teatise avaldamise kaudu.

Määrus (EL) 2018/1542

Määrusega:

Finants- või krediidiasutused, kes saavad kolmandate isikute poolt loetellu kantud üüsilise või juriidilise isiku arvele üle kantud rahalisi vahendeid, võivad külmutatud kontosid krediteerida, kuid ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Institutsioon peab viivitamata teavitama asjaomast pädevat asutust kõigist sellistest tehingutest.

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

Igasugune teadlik või tahtlik osalemine tegevuses, mille eesmärk on meetmetest kõrvalehoidmine (reisikeeld ja/või varade külmutamine) on keelatud.

Määrust kohaldatakse:

MIS AJAST OTSUST JA MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Otsust ja määrust kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2018.

TAUST

EL võttis 15. oktoobril 2018 vastu uue piiravate meetmete või karistuste korra järelmeetmena Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juuni järeldustele, milles kutsuti üles võtma võimalikult kiiresti vastu uue ELi piiravate meetmete korra keemiarelvade kasutamise ja leviku tõkestamiseks.

Uue korra kohaselt kehtestati esimesed karistused 2019. aasta jaanuaris, mille tulemusena muudeti otsust ja määrust (vt „seonduvad dokumendid“).

PÕHIMÕISTED

Keemiarelvad: keemiarelvad, nagu on määratletud keemiarelvade keelustamise konventsioonis, on järgmised kas koos või eraldi:

(a) mürgised keemilised ained ning nende lähteained, välja arvatud juhul, kui need on ette nähtud käesoleva konventsiooniga mittekeelatud eesmärkidel, kui need liigid ja kogused vastavad sellistele eesmärkidele;

(b) laskemoon ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud surma või muu kahju tekitamiseks punktis a nimetatud mürgiste kemikaalide mürgiste omaduste tõttu, mis vabanevad sellise laskemoona ja seadmete kasutamisel;

(c) kogu varustus, mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks otseselt seoses punktis b nimetatud laskemoona ja seadmete kasutamisega.

Majandusressursid: mis tahes vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei ole rahaline vahend, kuid mida võib kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 259, 16.10.2018, lk 25–30)

Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2018/1544 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 259, 16.10.2018, lk 12–21)

Vt konsolideeritud versioon.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/84, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 18I, 21.1.2019, lk 1–3)

Nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/86, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 18I, 21.1.2019, lk 10–12)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – IV jaotis – Piiravad meetmed – Artikkel 215 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 301) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 144)

Viimati muudetud: 05.04.2019