ELi mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve meetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/858 – mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitus ja turujärelevalve

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse:

Tüübikinnitus ja katsetamine enne sõiduki turule laskmist

Turul olevate autode kontollimine

Järelevalve

Tootjad

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2020.

TAUST

ELi tüübikinnituse direktiiv muudeti vahetult kohaldatavaks määruseks ja seda tugevdati pärast seda, kui sai teatavaks, et teatud tootjad on lisanud süsteeme, mis muudavad katsemenetluste ajal nende sõidukite tulemuslikkust („katkestusseadmed“).

See reform on osa komisjoni suuremahulisest tööst autosektoris, mis on sätestatud teatises „Liikuvus Euroopas“.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tüübikinnitus – menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et sõiduki, süsteemi, osise või eraldi seadmestiku tüüp vastab teatavatele halduseeskirjadele ja tehnilistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1–218)

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Liikuvus Euroopas“. Säästev liikuvus Euroopas – ohutu, ühendatud ja keskkonnahoidlik (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Viimati muudetud: 30.01.2019