Euroopa poolaasta 2018: riigipõhised soovitused

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu soovitused, milles käsitletakse 2018. aasta riiklikke reformikavasid ja esitatakse nõukogu arvamus 2018. aasta stabiilsusprogrammi või lähenemisprogrammi kohta

komisjoni teatis (COM(2018) 400 final) „Euroopa poolaasta 2018: riigipõhised soovitused“

MIS ON SOOVITUSTE JA TEATISE EESMÄRGID?

Riigipõhistes soovitustes ja teatises:

PÕHIPUNKTID

Nõukogu poolt igale ELi riigile antud soovitused julgustavad riike keskenduma sellele, mis oleks aluseks pikaajalisele jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule. Teatud riikides on jätkuvalt tegemist 2008. aasta finantskriisist tulenevate probleemidega, millega tuleb tegeleda.

Arvestades sellega, et ELi majandus tervikuna on saavutanud praegu kiireima kasvutempo alates kriisist ning tööhõive ja investeeringute tase taastuvad, peavad riigid need soodsad tingimused ära kasutama, et tagada oma majanduste vastupanuvõimet tulevase majanduslanguse korral.

Teatises nõutakse tungivalt, et ELi riikide valitsused peavad:

Teatises märgitakse, et alates Euroopa poolaasta kehtestamisest aastal 2011, on ELi riigid saavutanud vähemalt teatavat edu üle kahe kolmandiku nõukogu riigipõhiste soovituste, mis tuginesid komisjoni ettepanekul, rakendamisel.

TAUST

Komisjon avaldab riigipõhised soovitused igal kevadel ning nõukogu arutab neid ja lõpuks kinnitab need suvel. Soovitused on osa Euroopa poolaastast, mis on ELi majandus- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise aastane tsükkel. Selles antakse riikidele, enne kui nad teevad poliitilisi otsuseid riiklikul tasandil, juhiseid selle kohta, mida on järgmise 12–18 kuu jooksul reaalselt võimalik saavutada.

Soovitused on kohandatud vastavalt eri riikides valitsevale olukorrale, ELi prioriteetidele, mis määrati kindlaks 22. novembril 2017. aastal avaldatud iga-aastases majanduskasvu analüüsis ja 14. mail 2018. aastal ELi riikide valitsuste poolt vastu võetud soovituses euroala majanduspoliitika kohta.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 13. juuli 2018. aasta soovitused, milles käsitletakse 2018. aasta riiklikke reformikavasid ja esitatakse nõukogu arvamus iga ELi riigi 2018. aasta stabiilsusprogrammi või lähenemisprogrammi kohta (OJ C 320, 10.9.2018)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Euroopa poolaasta 2018: riigipõhised soovitused“ (COM (2018) 400 final, 23.5.2018)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – 2018. aasta lähenemisaruanne (COM(2018) 370 final, 23.5.2018)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale stabiilsuse ja kasvu paktiga võimaldatava paindlikkuse läbivaatamise kohta (COM(2018) 335 final, 23.5.2018)

Nõukogu soovitus, 14. mai 2018, euroala majanduspoliitika kohta (ELT C 179, 25.5.2018, lk 1–5)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise järelevalve“ (COM(2018) 130 final, 13.3.2018)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale „2018. aasta majanduskasvu analüüs“ (COM(2017) 690 final, 22.11.2017)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa sotsiaalõiguste samba loomine“ (COM(2017) 250 final, 26.4.2017)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Esimene osa – Põhimõtted – I jaotis – Liidu pädevuse liigid ja valdkonnad – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 50)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Esimene osa – Põhimõtted – I jaotis – Liidu pädevuse liigid ja valdkonnad – Artikkel 5 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 52)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VIII jaotis – Majandus- ja rahapoliitika – Artikkel 119 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 4) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 96–97)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VIII jaotis – Majandus- ja rahapoliitika – 1. peatükk – Majanduspoliitika – Artikkel 121 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 99) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 97–98)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VIII jaotis – Majandus- ja rahapoliitika – 1. peatükk – Majanduspoliitika – Artikkel 126 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 104) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 99–102)

Viimati muudetud: 08.10.2018