Väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid käsitleva algatuse elluviimine

 

KOKKUVÕTE:

rakendusotsus 2014/660/EL – rahastamislepingu näidisvorm Euroopa Regionaalarengufondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osalemiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamiseks mõeldud piiristamata garantiide ja väärtpaberistamisega seotud ühisinstrumentides

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada,

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Otsuses sätestatakse iga osaleva ELi riigi ning Euroopa Investeerimispanga või Euroopa Investeerimisfondi vahel sõlmitava rahastamislepingu näidisvorm

Eeskirjad

Rahastamislepingu näidisvormi eeskirjad on esitatud otsuse lisas. Nad võtavad arvesse mitmeid elemente, sh:

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 13. septembrist 2014.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Piiristamata garantiid – pakub piiristamata portfelli tagatisi ja näeb ette osalist kapitalitoetust pankadele, mis loovad uusi laenuportfelle. Vastutasuks kannavad väljastajad instrumendi tulu üle VKEdele suurema riskiga klientide vastuvõtmise, tagatisele madalamate nõuete ja/või alandatud hindade vormis.
Väärtpaberistamine – tehingud tagatud olemasolevate laenude portfelliga. Vastutasuks nõusuvad väljastajad selgesõnaliselt osalema asjaomastes piirkondades VKEde uues ELi rahastamises kooskõlas toetuskõlblikkusekriteeriumidega, mida ELi rahalised vahendid struktuurile andsid. Vastutasuks nõusuvad väljastajad selgesõnaliselt osalema asjaomastes piirkondades VKEde uues ELi rahastamises kooskõlas toetuskõlblikkusekriteeriumidega, mida ELi rahalised vahendid struktuurile andsid.
Uus laenuraha – finantsvahendajalt tegevuslepingutes sätestatud tingimustel hiljemalt 31. detsembril 2023 lõppsaajatele antavad uued laenud, liisingud või tagatised.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 11. septembri 2014. aasta rakendusotsus 2014/660/EL, milles käsitletakse rahastamislepingu näidisvormi Euroopa Regionaalarengufondi ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi osalemiseks VKEde toetamiseks mõeldud piiristamata garantiide ja väärtpaberistamisega seotud ühisinstrumentides (ELT L 271, 12.9.2014, lk 58–92)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013, aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289–302)

Määruse (EL) nr 1301/2013 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104–173)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1287/2013, millega kehtestatakse ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) (2014–2020) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1639/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 33–49)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338–436)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1–337)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 01.02.2019