Euroopa Liidu arvamused

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288

MIS ON ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 288 EESMÄRK?

ELi toimimise lepingu artiklis 288 on loetletud viis õigusaktide liiki, mida ELi institutsioonid saavad vastu võtta. Need on määrused, direktiivid, otsused, soovitused ja arvamused.

PÕHIPUNKTID

Arvamused on viis, kuidas institutsioon saab väljendada oma arvamust ELi õigusaktide eelnõude või muude küsimuste kohta, ilma et neil oleks seadusjõudu. Arvamusi võivad esitada kõik peamised ELi institutsioonid (Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu), kaks juhtivat nõuandvat organit – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee – ja ELi riikide parlamendid.

Arvamusi võivad esitada:

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – kuues osa – Institutsioonilised ja rahandussätted – I jaotis – Sätted institutsioonide kohta – 2. peatükk – Liidu õigusaktid, õigusaktide vastuvõtmise menetlused ja muud sätted – 1. jagu – Liidu õigusaktid – artikkel 288 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 249) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 171–172)

Viimati muudetud: 28.03.2018