Terrorismivastane võitlus – terrorismi kuritegude ja ohvrite toetuse määratlus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on kohandada ELi õigusakte terrorismivastaseks võitluseks, võttes arvesse terroriohu muutumist ja terrorismi rahvusvahelist iseloomu.

Sellega kehtestatakse miinimumeeskirjad kõnealuse valdkonna kuritegude ja seotud karistuste määratluse kohta.

Samuti kehtestatakse ohvrite kaitse, toetuse ja abi andmise meetmed.

Sellega asendatakse raamotsus 2002/475/JSK kui terrorismile ELi riikide kriminaalõiguslike vahenditega reageerimise alustala ning muudetakse nõukogu otsuse 2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta osi.

PÕHIPUNKTID

Terroriaktide määratlus

Direktiiviga nähakse ette ammendav raskete kuritegude loetelu, mida ELi riigid peavad oma siseriiklikus õiguses liigitama terroriaktideks, kui need on toime pandud, või kui ähvardus nende toimepanekuks on esitatud konkreetsel terroristlikul eesmärgil.

Terroristlikud eesmärgid on:

Seotud kuriteod

Terroriaktide loetelu, mida ELi riigid peavad karistama kui kuritegusid, isegi kui terroriakti ei pandud tegelikult toime, laiendatakse, et hõlmata:

Üldised põhimõtted

Need hõlmavad järgmist:

Ohvrite toetamine

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. aprillist 2017. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 8. septembriks 2018. aastaks.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) nr 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 6 (endine ELi lepingu artikkel 6) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 19)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39–50)

Direktiivi 2014/42/EL hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. august 2013. aasta direktiiv 2013/40/EL, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2005/222/JSK (ELT L 218, 14.8.2013, lk 8–14)

Nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus 2005/671/JSK terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta (ELT L 253, 29.9.2005, lk 22–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3–7)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 20.02.2018