Pangakontode Euroopa arestimismäärus võlgade sissenõudmiseks ELi riikide vahel

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 655/2014 – pangakontode Euroopa arestimismäärus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on hõlbustada võlgade sissenõudmist ELi riikide vahel tsiviil- ja kaubandusasjades.

Sellega kehtestatakse uus menetlus, mis võimaldab ühe ELi riigi kohtul külmutada võlgniku pangakontol olev raha teises ELi riigis.

PÕHIPUNKTID

Euroopa menetlust kohaldatakse, kui võlausaldaja saab pangakontode Euroopa arestimismääruse („arestimismäärus“), mis blokeerib raha võlgniku teises ELi riigis või riikides asuval kontol või kontodel.

Kohaldamisala

Arestimismäärus on kättesaadav kodanikele ja ettevõtjatele:

Seda kohaldatakse rahaliste nõuete puhul tsiviil- ja kaubandusasjades, välja arvatud:

Samuti on välja jäetud mõned eriliselt kaitstud pangakontode kategooriad.

Arestimismäärus ei ole kättesaadav Taanis või Ühendkuningriigis (1) asuvatele võlausaldajatele või pangakontodele.

Arestimismääruse saamise menetlus

Arestimismääruse tunnustamine, täidetavus ja täitmine

Võlgniku kaitsemeetmed

Kuna puudub eelnev ärakuulamine, nähakse võlgnikule ette järgmised kaitsemeetmed arestimismääruse kuritarvitamise ärahoidmiseks:

Vormid

Arestimismääruse vorme on kokku üheksa. Nende sisu on sätestatud rakendusmääruses (EL) 2016/1823.

Üldeeskirjad

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2017, välja arvatud artikkel 50, mida kohaldatakse alates 18. juulist 2016. Artikkel 50 on seotud teabega, mille peavad esitama ELi riigid, näiteks kohtud, keda nad määravad pädevaks arestimismäärust tegema (artikli 6 lõige 4) ja asutused, kes on pädevad seda täitma.

TAUST

Määrusega järgitakse rohelist raamatut kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta ELis. Selles kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas riiklike jõustamiseeskirjade killustatus mõjutab negatiivselt võlgade sissenõudmist ELis ning märgib, et praktikas püüab võlausaldaja, kes soovib rahalise nõude täitmist Euroopas, tavaliselt saavutada eesmärki võlgniku pangakonto arestimisega ning et selline menetlus on olemas enamikus ELi riikides.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.6.2014, lk 59–92)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1823, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 655/2014 (millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades) nimetatud vormid (ELT L 283, 19.10.2016, lk 1–48)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 79–120)

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Roheline raamat kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine (KOM(2006) 618 (lõplik), 24.10.2006)

Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon

Viimati muudetud: 04.12.2017(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).