Võrgusisu kasutamine piiriüleselt

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/1128 – võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta kogu ELis

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada, et oma ELi riigis võrgusisuteenuste tellijad saaksid kasutada võrgusisuteenuseid, nagu filmid, spordisündmused, e-raamatud, videomängud ja muusika, kui nad ajutiselt viibivad teises ELi riigis.

PÕHIPUNKTID

Võrgusisuteenuste osutajad peavad võimaldama teises ELi riigis viibival tellijal kasutada oma tasulist teenust samamoodi nagu oma elukohariigis. See võib olla valikvideo (nagu Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi või Chili TV), interneti TV (nagu Viasati Viaplay, Sky Now TV või Voyo), muusika voogedastus (nagu Spotify, Deezer või Google Music) või võrgumänguturud (nagu Steam või Origin). Teistes ELi riikides kättesaadav sisu peaks olema:

Puudub kohustus pakkuda samasugust kvaliteeti, välja arvatud juhul, kui see on tellijaga kokkulepitud, kuid kvaliteeti ei tohi tahtlikult vähendada ja tellijat tuleb teenuse osutamise kvaliteedi kohta teavitada enne teenuse osutamist.

Teenuste osutamine teises ELi riigis loetakse toimuvaks üksnes tellija elukohaliikmesriigis.

Lepingu lõppedes ja pikendamisel peab teenuseosutaja põhjendatult ja tulemuslikult kontrollima tellija elukohaliikmesriiki, kasutades kuni kahte järgmistest teabeallikatest:

Teenuseosutaja ei pea oma teenustele juurdepääsu võimaldama teises ELi riigis, kui tellija ei esita teavet, mis võimaldaks tema elukohaliikmesriiki kontrollida. Isikuandmete töötlemine peab olema eesmärgi saavutamiseks proportsionaalne ning vastama direktiividele 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ.

Õiguste omajad võivad anda loa oma sisu kasutamiseks ilma elukohaliikmesriigi kontrollimiseta ja võivad selle loa tagasi võtta sellest mõistliku aja jooksul ette teatades. Leping õiguste omaja ja teenuseosutaja vahel ei tohi kõnealust tagasivõtuõigust piirata. Mis tahes lepingutingimus tellija, teenuseosutaja või õiguste omaja vahel, mis on vastuolus käesoleva määrusega, ei kuulu täitmisele.

Tasuta teenuse osutamise korral võib teenuseosutaja anda juurdepääsu- ja kasutusloa tellijale, kes ajutiselt viibib mõnes muus ELi riigis, kui tema elukohliikmesariiki on kontrollitud kooskõlas määrusega.

Euroopa Komisjon esitab 2. aprilliks 2021 koos seadusandliku ettepanekuga aruande määruse toimimise kohta õiguslike, tehnoloogiliste ja majanduslike muutuste taustal. See hõlmab kontrolli toimimist ja läbivaatamise vajalikkust, pöörates erilist tähelepanu väikeettevõtetele avaldatavale mõjule ja isikuandmete kaitsele.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2018.

TAUST

Võrgusisuteenustele juurdepääs reisimise ajal saab peagi teoks pärast seda, kui ELi tarbijad hakkavad saama kasu uutest mobiiltelefoni rändluseeskirjadest, mis on ELi digitaalse ühtse turu strateegia osa. Alates 15. juunist 2017 maksavad regulaarselt reisivad inimesed mobiilse interneti eest siseturuhinda, olenemata sellest, kus nad ELis reisivad.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1128 võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul (ELT L 168, 30.6.2017, lk 1–11)

Määruse (EL) 2017/1128 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia (COM(2015) 192 final, 6.5.2015)

Viimati muudetud: 07.02.2018